Projekt

Jernhusen

Projektledning och beställarstöd. Jernhusen AB har många förorenade fastigheter. Liljemark Consulting har under flera år anlitats för att stötta på olika sätt i deras arbete med att åtgärda fastigheterna. Våra konsulter har verkat som ett strategiskt stöd till företaget genom att skapa struktur och hjälpa till med strategiska vägval likväl som vi hjälpt till med …

Jernhusen Läs mer »

Exploateringskontoret Stockholm Stad

Omvandling från industriområde till urban stadsdel. Slakthusområdet i Stockholm har i mer än 100 år hyst verksamheter kopplade till livsmedelstillverkning och som namnet indikerar, med fokus mot slakterier. Nu genomgår området en stor förändring. Det gamla industriområdet ska bli en urban stadsdel med bostäder, arbetsplatser och skolor, men även musik, mat och kultur ska få …

Exploateringskontoret Stockholm Stad Läs mer »

Trafikverket

Inventering och riskklassning av stationsområden. Tillsammans med Trafikverket region öst har Liljemark Consulting genomfört ett detektivarbete inom ett stort antal stationsområden i regionen. Under våren 2021 genomför vi även ett motsvarande arbete inom region väst. Med hjälp av arkiv och platsbesök har vi identifierat potentiella riskkällor för föroreningar. Det kan till exempel vara gamla slipersupplag, …

Trafikverket Läs mer »

Jönköpings Kommun

Huvudstudie av förkromningsverkstäder. I över 50 år bedrevs det ytbehandling med nickel, krom och koppar på en fastighet i Hovslätt. Efter att verksamheten avslutats upptäcktes läckande syra och att farliga kemikalier förvarades bristfälligt. Det fanns mängder med omärkta rostiga tunnor och stora mängder cyanidhaltigt pulver. Kemikalierna omhändertogs och byggnaden revs men verksamheten har orsakat föroreningsspridning …

Jönköpings Kommun Läs mer »

Botkyrka Kommun

Utredning av miljö- och hälsoriskerna vid brand. I december 2020 uppstod en större brand i avfallet vid Kagghamra. Det var cirka 100 000 ton byggavfall med okänt innehåll som brann i deponin som lagts upp utan tillstånd. Många boende i området har drabbats av rökgaser från branden som pågick i flera månader. De som haft …

Botkyrka Kommun Läs mer »

Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Ledningssystem för 400 begravningsbyråer. I Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF, ingår över 400 privatägda begravningsbyråer i hela landet. För att förbättra och ta fram gemensamma rutiner arbetar SBF med att ta fram och implementera ett gemensamt ledningssystem för byråerna. Liljemark Consulting har bidragit till detta genom att ta fram ett förslag på ett ledningssystem för kvalité, …

Sveriges Begravningsbyråers Förbund Läs mer »

BOLIDEN

Statusrapport för Boliden. Liljemark Consulting har tagit fram statusrapport enligt industriutsläppsdirektivet IED för Boliden Rönnskär. Statusrapporten visar hur verksamhetsområdet används och hur föroreningssituationen ser ut i mark och grundvatten. EU:s industriutsläppsdirektiv reglerar utsläpp för industriell verksamhet. Direktivet reglerar bland annat vilka krav för utsläpp till luft, mark och vatten som ska gälla. Alla företag som …

BOLIDEN Läs mer »

Dals Eds kommun

Från förorenad mark till rekreationsområde. Bruksområdet i Bälnäs i Dals Ed har varit en plats för industriell verksamhet i över hundra år, verksamheten avslutades 1985. På platsen har det framför allt bedrivits sågverksamhet och impregnering av träprodukter med pentaklorfenol och kreosot. På vissa delar har det även funnits en skrotbilsverksamhet. Under 2019 – 2020 genomförde …

Dals Eds kommun Läs mer »

Svevia

Undersökningar av Svevias vägstationer. Liljemark Consulting har på uppdrag av Svevia AB utfört miljötekniska markundersökningar i olika skeden inom ett stort antal fastigheter med tidigare eller pågående vägstationsverksamheter. Verksamhetshistoriken inom en vägstation är ofta lång och bred, och kan exempelvis inkludera drivmedelshantering, verkstäder och tvätthallar med spolplattor samt hantering av vägsalt och bitumen med mera. …

Svevia Läs mer »

Stockholm Stad

Återbruksinventering inför rivning samt redovisning klimatbesparing På det gamla slakthusområdet i Stockholm pågår det stora förändringar, många av de befintliga husen ska antingen bevaras eller rivas och nya hus och torg kommer byggas. I samband med den förändrade markanvändningen gjorde Liljemark Consulting mellan hösten 2021 och våren 2022 en återbruksinventering i två av de hus …

Stockholm Stad Läs mer »

Stockholm Exergi: Miljöinventering av kraftvärmeverk

Miljöinventering av kraftvärmeverk Värtaverket är ett kraftvärmeverk i Stockholm som drivs av Stockholm Exergi och förser Stockholm med värme och el. En del av anläggningen är kraftvärmeverk 6 (KVV6) som eldats med stenkol med inblandning av krossade olivkärnor och som stängde våren 2020. Liljemark Consulting fick då i uppdrag att göra en miljöinventering av hela …

Stockholm Exergi: Miljöinventering av kraftvärmeverk Läs mer »