Exploateringskontoret Stockholm Stad

Omvandling från industriområde till urban stadsdel.

Slakthusområdet i Stockholm har i mer än 100 år hyst verksamheter kopplade till livsmedelstillverkning och som namnet indikerar, med fokus mot slakterier. Nu genomgår området en stor förändring. Det gamla industriområdet ska bli en urban stadsdel med bostäder, arbetsplatser och skolor, men även musik, mat och kultur ska få ta stor plats. Liljemark Consulting är en del i det arbetet. Vi arbetar med markmiljöfrågor i utvecklingen av det cirka 200 000 m2 området. Uppdraget omfattar bland annat översiktliga och fördjupade miljötekniska markundersökningar inom området, provtagningar av byggnadsmaterial i byggnader för att utreda möjlig återanvändning av delar av byggnadsmaterial som fyllnadsmassor och framtagande av masshanteringsplan.

Stockholms Stads sida om Slakthusområdet