Integritetspolicy

Så här använder vi dina personuppgifter

Du ska känna dig trygg med hur Liljemark Consulting hanterar dina personuppgifter. Här hittar du mer om vad som gäller och vilka möjligheter och rättigheter du har.

Vi tar hänsyn till din integritet när vi samlar in personlig information, och vi behandlar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler samt våra interna policyer och rutiner.

Har du frågor om hur Liljemark Consulting behandlar dina personuppgifter vänligen mejla vår vd Anneli Liljemark.

PRIVATPERSONER

När du kontaktar oss eller anmäler dig till utbildningar och andra aktiviteter kan dina person- och kontaktinformation: namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer och annan relevant information som behövs, att behandlas.

Syftet med denna behandling är att följa upp inkomna förfrågningar och att kommunicera relevant information med dig. Om det krävs kommer vi att inhämta samtycke från dig.

KUNDER OCH POTENTIELLA KUNDER

För potentiella och befintliga kunder kan följande information komma att behandlas: namn, telefonnummer, e-postadress och adress.

Syftet med att behandla information om potentiella kunder är att vi ska kunna utveckla nya affärsmöjligheter. Behandlingen är nödvändig för att kunna utveckla samarbeten med dig som är kund. Vi behandlar kunders personuppgifter för att kunna upprätta fullständiga avtal. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig som är kund.

UNDERKONSULTER

För underkonsulter kan följande information komma att behandlas: namn, telefonnummer, e-postadress, adress och CV-relaterad information.

Syftet med att samla in personuppgifter om underkonsulter är att säkerställa att rätt resurser kopplas ihop med lämpligt uppdrag eller projekt. När det gäller denna typ av behandling kommer Liljemark Consulting att inhämta samtycke från dig innan behandlingen påbörjas.

LEVERANTÖRER

För leverantörer kan följande information komma att behandlas: namn, telefon och e-postadress.
Leverantörers personuppgifter behandlas för att vi ska kunna hantera beställningar och köp. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla köpeavtal.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA INFORMATIONEN MED?

För att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden kan dina personuppgifter komma att delas med och överföras till våra samarbetspartners. Genom att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal säkerställer vi att din information är trygg och att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION?

Dina uppgifter kommer inte sparas längre än nödvändigt. När uppgifterna inte längre behövs för det syfte som de en gång samlades in för, så ska de tas bort. Lagringstiden kan variera beroende på eventuell lagstadgad lagringstid.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Du kan när som helst begära ett registerutdrag med de uppgifter som finns om dig i våra register. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter i de fall Liljemark Consulting inte behöver spara dessa uppgifter för att uppfylla en laglig skyldighet.

RÄTT ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE

Om du har samtyckt till att vi får använda dina personuppgifter kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till anneli.liljemark@liljemark.net

HUR SKYDDAS DINA UPPGIFTER?

Liljemark Consulting har vidtagit en rad åtgärder för att skydda dina personuppgifter och vi arbetar aktivt med utveckling av vår IT-miljö och utbildning för våra medarbetare.