Botkyrka Kommun

Utredning av miljö- och hälsoriskerna vid brand.

I december 2020 uppstod en större brand i avfallet vid Kagghamra. Det var cirka 100 000 ton byggavfall med okänt innehåll som brann i deponin som lagts upp utan tillstånd. Många boende i området har drabbats av rökgaser från branden som pågick i flera månader. De som haft deponin är misstänkta för miljöbrott.

Liljemark Consulting fick i uppdrag av Botkyrka kommun att utreda miljö- och hälsoriskerna med brandresterna och att göra provtagningar för att bedöma risker med utsläpp samt möjliga åtgärder. Vi anlitades dels i den akuta fasen när branden pågick, men även efter att den akuta brandfasen avslutats. Provtagningen gjordes av jord och vatten närmast brandplatsen. Syftet med uppdraget var att ge Botkyrka kommun ett underlag för beslut om hantering av brandavfallet och åtgärder för att minska spridning från området eller risker för människors hälsa och miljö.

Mer om hur Liljemark Consulting kan bidra vid förorenade områden