Dals Eds kommun

Från förorenad mark till rekreationsområde.

Bruksområdet i Bälnäs i Dals Ed har varit en plats för industriell verksamhet i över hundra år, verksamheten avslutades 1985. På platsen har det framför allt bedrivits sågverksamhet och impregnering av träprodukter med pentaklorfenol och kreosot. På vissa delar har det även funnits en skrotbilsverksamhet.

Under 2019 – 2020 genomförde Liljemark Consulting åtgärdsförberedande undersökningar med provtagning av jord, sågspånsutfyllnad och grundvatten. Undersökningsfasen omfattade även en geoteknisk undersökning, en hydrogeologisk undersökning samt en geofysisk undersökning, som genomfördes av underkonsulter. I nästa steg utfördes projektering av efterbehandlingen med framtagning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad enligt AMA, saneringsanmälan, kontrollprogram och masshanteringsplan.

Under hösten 2020 och våren 2021 har arbetet fortsatt och vi hade ansvarat för miljökontrollen vid efterbehandlingen. Målet med åtgärderna är att området ska kunna användas som rekreationsområde utan någon hälsorisk från det förorenade området samt i södra delen av Bälnäsområdet har kommunen förberett för byggande av åtta bostäder. Efter avslutade arbeten har riskerna för påverkan av både människor och miljön reducerats och en vackert belägen plats kan förhoppningsvis komma många till nytta.