Stockholm Stad

Återbruksinventering inför rivning samt redovisning klimatbesparing

På det gamla slakthusområdet i Stockholm pågår det stora förändringar, många av de befintliga husen ska antingen bevaras eller rivas och nya hus och torg kommer byggas. I samband med den förändrade markanvändningen gjorde Liljemark Consulting mellan hösten 2021 och våren 2022 en återbruksinventering i två av de hus som rivas.

Syftet med återbruksinventeringen var att identifiera in- och utvändiga produkter och material som var möjliga att återbruka vid rivning, men även att redovisa vilken klimatbesparing det potentiella återbruket ger. Inom de två byggnaderna identifierades totalt runt 500 produkter och material som är lämpliga för återbruk, vilket gav en total klimatbesparing på cirka 1 000 000 kgCOe. Siffran motsvarar cirka 260 flygresor tur och retur mellan Arlanda och Sydney. Den största klimatbesparingen utgjordes av betong och tegel, som förutom att återbrukas som icke-bärande konstruktion vid nybyggnationen också kan användas som fyllnadsmaterial i mark – men då ger det en betydligt lägre klimatbesparing. Övriga material som identifierats för återbruk var bland annat fönster, belysning och ljuskällor, inredning, plåt, trappor och räcken, dörrar, innertak och möbler. 

Återbruksinventeringar av detta slag är en viktig pusselbit i det pågående arbetet för en ökad cirkularitet inom byggbranschen och en minskad mängd byggavfall vid rivning. Arbetet är därför ett viktigt steg för att uppfylla de övergripande målen för ett resurssmart, fossilfritt och klimatpositivt samhälle.

Inventeringen utfördes med hjälp av den digitala tjänsten CCBuild (Centrum för cirkulärt byggande) som utvecklats av IVL svenska miljöinstitutet. Tjänsten används för att inventera, klimatberäkna och sälja materialresurser vid återbruk. Arbetet utfördes som ett pilotprojekt där Raksystems Dry-IT AB parallellt utförde miljöinventering.

Stockholms stads sida om Slakhusområdet

Ett tidigare reportage