Trafikverket

Inventering och riskklassning av stationsområden.

Tillsammans med Trafikverket region öst har Liljemark Consulting genomfört ett detektivarbete inom ett stort antal stationsområden i regionen. Under våren 2021 genomför vi även ett motsvarande arbete inom region väst. Med hjälp av arkiv och platsbesök har vi identifierat potentiella riskkällor för föroreningar. Det kan till exempel vara gamla slipersupplag, oljetankar, lokstall, eller platser för lastning och lossning av gods. Genom gamla dokument, kartor och bilder tog vi reda på var saker har legat tidigare. Därefter åkte vi ut till stationsområdena och tittade efter spår. Samtliga objekt har sedan riskklassats enligt Trafikverkets PRIORmodell. Resultatet av inventeringarna används av Trafikverket som underlag för prioritering av vid vilka objekt miljötekniska markundersökningar bör utföras.

Mer om hur vi hanterar förorenade områden