Förorenade områden

Föroreningar riskerar att skada både miljön och människor. Behov av att undersöka och hantera föroreningar i mark- och vatten kan förekomma både i pågående verksamheter, vid avveckling och där tidigare verksamheter har bedrivits. Vi hjälper er från start till mål, från inledande inventering och undersökningar till projektering och projektledning av åtgärder. Liljemark har en gedigen kompetens och stor kapacitet inom förorenade områden och erbjuder bland annat: miljöprovtagningar av alla typer av förorenade områden, riskbedömningar, projektering och entreprenadupphandlingar samt miljökontroll och miljöstöd vid åtgärder.
Vi hjälper er med

Miljötekniska

undersökningar

Vi har lång erfarenhet av att utföra miljöprovtagningar inom olika typer av förorenade områden, och har certifierade provtagare för jord och grundvatten samt ytvatten och sediment.

En klassisk översiktlig markundersökning inleds med en historisk inventering för identifiering av potentiella föroreningskällor och risker. Utifrån den information som framkommer samt syftet med undersökningen utformas provtagningen, med val av provtagningsmetoder och -medier och analysomfattning. Provtagningen genomförs för att konstatera om det förekommer föroreningar eller ej. Resultatet av undersökningen sammanfattas sedan i en rapport, där även risker och eventuellt behov av kompletterande provtagningar samt åtgärdsbehov beskrivs.

Vi hjälper er med

Fördjupade

riskbedömningar

Riskbedömning har en central roll vid utredningar rörande förorenad områden. I riskbedömningen utreds vilka risker som föroreningssituationen innebär med avseende på hälsorisker för de som vistas inom det aktuella området, på miljörisker inom området och risker för spridning till omkringliggande områden.

Genom vår samlade erfarenhet har vi genomfört ett stort antal fördjupade riskbedömningar, vilket bland annat inkluderar framtagande av platsspecifika riktvärden, kvantifiering av spridning och exponering. Vi har även erfarenhet av ekotoxikologiska tester, biotillgänglighetstester med mera.

Vi hjälper er med

Åtgärdsutredning &

riskvärdering

Om föroreningssituationen inom ett område bedöms medföra oacceptabla risker, är det lämpligt att genomföra en åtgärdsutredning. Vi har lång erfarenhet av att genomföra åtgärdsutredningar och riskvärderingar av olika omfattning, både i bidragsprojekt och mot privata beställare.

I åtgärdsutredningen identifieras ett antal åtgärdsalternativ, som utvärderas utifrån bland annat genomförbarhet och bedömd effekt, miljö- och omgivningspåverkan samt kostnader. Efter att ett antal genomförbara åtgärdsmetoder har valts ut, genomförs en riskvärdering exempelvis genom verktyget SAMLA, där de olika alternativen vägs mot varandra i syfte att identifiera den metod som sammantaget är det mest lämpliga. 

Vi hjälper er med

Projektering av åtgärder

& undersökningar

När det har beslutats att det förorenade området behöver åtgärdas behöver en plan för efterbehandling tas fram, det vill säga en projektering av åtgärden. En viktig del i planeringen är att formulera tydliga och kalkylerbara krav för åtgärderna. Det kan även finnas behov av åtgärdsförberedande undersökningar för att öka kunskapen om föroreningssituationen vilket kan redovisas i masshanteringsplaner.

Vi arbetar med projektering och åtgärdsförberedande undersökningar i samband med bland annat bidragsprojekt, industrifastigheter och exploateringsprojekt. I samband med projekteringen kan vi även bistå med tillstånd och myndighetskontakter, BAS-P, framtagande av förfrågningsunderlag samt upphandling av entreprenörer för genomförande av åtgärder.

Vi hjälper er med

Miljökontroll &

kontrollprogram

I samband med saneringsåtgärder genomförs miljökontroll för uppföljning av åtgärdsmål, omgivningspåverkan med mera. I de otaliga projekt där vi har bistått med miljökontroll har uppdraget ofta omfattat:

  • Framtagande av §28-anmälan
  • Kontrollprogram före, under och efter åtgärd
  • Genomförande av miljökontroll och kontrollprovtagningar
  • Sammanställning av slutrapport där genomförd åtgärd redovisas.

Detta hjälper vi även gärna er med.

Vi kan också vara miljöstöd till beställare vid saneringsåtgärder.

Vi hjälper er med

Beställarstöd

Är ni i behov av extra stöd? Vi anlitas ofta för att stötta beställare på olika sätt i arbetet med att hantera förorenade fastigheter.

Vi har erfarenhet av att verka som ett strategiskt stöd genom att skapa struktur och hjälpa till med strategiska vägval likväl som att vi hjälpt till med att hitta finansiering för åtgärder.

Vi kan även hjälpa er med projektledning av undersökningar och saneringar, runt om i hela landet. I det arbetet kan vi även hålla i upphandling samt ledning av konsulter och entreprenörer.

Vi hjälper er med

Environmental Due

Diligence (EDD)

Ska ni köpa eller sälja fastigheter? Då är det viktigt att veta om det finns en miljöskuld och vilket ansvar som gäller. Vi har stor erfarenhet av miljö due diligence och kan hjälpa er med bedömning av potentiella risker.

I en miljö due diligence utreder vi om det finns eller kan finnas förorening i jord och grundvatten på fastigheten och omkringliggande fastigheter för att bedöma risker med eventuella föroreningar. Arbetet är uppdelat i olika faser beroende på om förorening misstänks eller identifierats:

  • Fas I – Skrivbordsstudie med djupgående undersökning av bland annat historiska verksamheter och tidigare undersökningar.
  • Fas II – Miljöteknisk markundersökning för att utreda om påverkan på mark och grundvatten skett eller i vilken grad förorening har skett.

Vid behov kan vi även erbjuda kostnadsuppskattningar för en potentiell markförorening.

Kontakta oss om du vill veta mer om förorenade områden

LILJEMARK

Jessica Åberg

+46 (0)70-679 42 14
LILJEMARK

Johanna Svederud

+46 (0)70-721 02 89

Några exempel på projekt inom förorenade områden

Vi hjälper er även gärna med