Jönköpings Kommun

Huvudstudie av förkromningsverkstäder.

I över 50 år bedrevs det ytbehandling med nickel, krom och koppar på en fastighet i Hovslätt. Efter att verksamheten avslutats upptäcktes läckande syra och att farliga kemikalier förvarades bristfälligt. Det fanns mängder med omärkta rostiga tunnor och stora mängder cyanidhaltigt pulver. Kemikalierna omhändertogs och byggnaden revs men verksamheten har orsakat föroreningsspridning av cyanid, sexvärt krom och andra tungmetaller i marken och grundvattnet.

Liljemark Consulting genomförde 2020–2021 en huvudstudie med syfte att få mer detaljerad kunskap om föroreningssituationen och ta fram förslag på åtgärder. Uppdraget omfattade undersökningar av jord, grundvatten, ytvatten, sediment samt dag- och spillvatten. Resultatet utgjorde underlag för en fördjupad riskbedömning och en åtgärdsutredning. En riskvärdering gjordes för åtgärdsalternativen som färdigställdes genom en workshop tillsammans med beställaren och länsstyrelsen i Jönköpings län.

Mer om hur Liljemark Consulting hjälper till med förorenade områden