Svevia

Undersökningar av Svevias vägstationer.

Liljemark Consulting har på uppdrag av Svevia AB utfört miljötekniska markundersökningar i olika skeden inom ett stort antal fastigheter med tidigare eller pågående vägstationsverksamheter. Verksamhetshistoriken inom en vägstation är ofta lång och bred, och kan exempelvis inkludera drivmedelshantering, verkstäder och tvätthallar med spolplattor samt hantering av vägsalt och bitumen med mera. Många av vägstationerna etablerades redan under 1950- eller 1960-talet, och ofta härrör de eventuella föroreningar som påträffas från en tid då miljöskydd ännu var ett okänt begrepp i Sverige. Undersökningarna omfattar vanligen bedömning av föroreningssituation i mark, grundvatten och asfalt samt ytvatten och sediment om vattendrag, våtmarker eller liknande finns i anslutning till vägstationen. Liljemark har även ansvarat för miljökontroll vid saneringsåtgärder inom vägstationer.