Rent vatten – Förutsättning för hållbar utveckling

Hur hänger Liljemark Consulting ihop med mål 6 i Agenda 2030? Mål 6 handlar om att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Vatten är en förutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. Vatten är en av våra viktigaste resurser, det är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för jordbruk och boskapsuppfödning, för våra industrier och för rekreation. För oss i Sverige är rent och friskt vatten för de flesta en självklarhet. Globalt sett är dock rent vatten och sanitet en bristvara, vilket uppmärksammas i FN:s globala mål.

Genom våra uppdrag inom förorenade områden bidrar Liljemark Consulting med att minska föroreningshalter i jord och grundvatten, vilket lokalt förebygger skador på grundvatten och ytvatten, samt möjliggör att kvalitén på sikt kan förbättras i redan skadade vatten.

Kunskap är nyckeln till förbättring, och för att öka våra kunskaper om föroreningar i grundvatten, ytvatten och sediment har ett antal av Liljemark Consultings anställda deltagit på Nätverket Renare Marks Vårmöte där temat var sediment och vatten.

OM AGENDA 2030

År 2015 antog världens länder en ambitiös framtidsplan för hållbar utveckling, Agenda 2030. Den består av 17 globala mål. Målen bygger på tre dimensioner av hållbarhet: den sociala, den ekonomiska och den ekologiska.

Läs mer om de globala målen här