Provtagning av jord på Stockholms badplatser

I maj i år undersökte Liljemark Consulting på uppdrag av miljöförvaltningen föroreningar i mark vid 19 av Stockholms strandbad. Det var ett svettigt jobb där vi totalt grävde mer än 170 ytliga provgropar för hand inom badens gräsytor. Vid sju av baden påträffades föroreningar i halter över stadens platsspecifika riktvärden för parkmark. Bly var vanligast, men även polycykliska aromatiska kolväten (PAH), arsenik och PCB över riktvärdena påträffades.

Undersökningen är nu offentlig och har uppmärksammats i av DN och Bromma Tidning.