Marken är samtiden och framtiden

I dag är det Markens dag, en dag instiftad av FN, och temat för 2019 är ”Stop soil erosion, Save our future”.

Marken är en förutsättning för liv. Jord förser oss med mat och råmaterial, dessutom renar det vattnet och spelar en viktig roll i att lagra och transformera näringsämnen. Jord har även en viktig roll i kolets kretslopp, och efter världshaven utgör jord den största kolsänkan. När jord försvinner eller förstörs kan den inte längre förse oss med mat och inte heller binda koldioxiden, vilket gör att temperaturen höjs.

15e globala målet handlar om ekosystem och biologisk mångfald. Där finns delmål och strategier för att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

För en riktig förändring krävs det att vi tar hand om gamla synder men även hitta nya hållbara metoder och förhållningssätt, för att minska miljöpåverkan och öka samhälls- och miljönyttan. Vi på Liljemark Consulting arbetar aktivt med framtidens lösningar på gårdagens föroreningar, exempel på det är in-situ sanering av föroreningar i mark. Metoden innebär att föroreningarna saneras direkt i marken. Genom att välja detta undviker vi att stora mängder jord behöver schaktas upp och transporteras bort till externa mottagningsanläggningar, på så sätt minskar vi klimatbelastningen samtidigt som vi bidrar vi till att uppfylla miljömålet om giftfri miljö.

OM MARKENS DAG

Markens dag, World soil day, är ett initiativ från Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation och infaller varje år den 5 december. Det är en dag för att uppmärksamma hur viktigt det är med frisk jord och en hållbar förvaltning av våra naturresurser. Markens dag hölls första gången år 2014.

Läs mer om Markens dag på FN-organet FAOs webbplats.

KLIMATPANELENS RAPPORT

Tidigare i år skrev vi om IPCCs rapport som kom i augusti. Rapporten handlar om hur klimatförändringen påverkar marken men också att hur vi brukar marken har en stark påverkan på klimatförändringen.

GLOBALA MÅLEN – AGENDA 2030

Agenda 2030 är ett samarbete för hållbar utveckling. Visionen är att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred till år 2030. De 17 målen innefattar tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med de globala målen.

Du kan även läs mer om de globala målen på globalamalen.se