Koltillverkning har satt spår

I över 100 år har kol och tjära tillverkats i Sibo, något som lett till föroreningar i mark och grundvatten. Liljemark Consulting genomför nu på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg en huvudstudie vid Kilafors Kol, vilket ska leda till konkreta åtgärdsförslag.

I det lilla samhället Sibo i Bollnäs kommun har kol och tjära tillverkats i industriell skala från 1909 till 2013. En stor fördel med att framställa träkol industriellt var att man kunde ta vara på biprodukterna på ett mer effektivt sätt än vad som tidigare skett med milkolning. Men verksamheten har orsakat föroreningar i mark och grundvatten av aromatiska kolväten, PAH och metaller. Föroreningen har även spridits till en närliggande damm cirka 500 meter från industrifastigheten.

På uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg genomför Liljemark Consulting en huvudstudie vid Kilafors Kol. Under september har provtagning utförts av jord, grundvatten, sediment och ytvatten för att fördjupa kunskapen om spridningsrisker och de miljö- och hälsorisker som föroreningarna innebär och kan innebära i framtiden. Riskbedömningen kommer att ligga till grund för en bedömning av åtgärdsbehov och för att kunna ta fram konkreta åtgärdsförslag som underlag för en riskvärdering.