Från skrotbränning till ren mark

Efter över ett decennium av kabel- och skrotbränning, är det nu skrotupplag och föroreningar som finns kvar. Men inte så länge till. I en huvudstudie ska resultatet från provtagning av området användas för att bedöma miljö- och hälsorisker, ta fram åtgärdsförslag och utföra en kostnads-nyttoanalys.

På en åkerholme i Överhärde i Gävle kommun bedrevs kabel- och skrotbränning från 1963 till och med 1975. Verksamheten omfattade mottagning av bland annat skrot, metaller, kablar, elektrisk apparatur och skrotbilar samt eldning av kablar med hjälp av spillolja. Kvar på området finns nu ett skrotupplag och föroreningar i marken av metaller, PAH och dioxiner.

Under hösten 2021 har Liljemark Consulting utfört provtagning av jord och grundvatten samt på växter på den omkringliggande åkern. Sökning med metalldetektor gjordes för att se hur mycket skrot som finns i den närliggande skogen samt om fyllningen kring dräneringsledningar på åkern innehåller skrot. Resultatet används för att bedöma miljö- och hälsorisker, ta fram åtgärdsförslag och tillsammans med länsstyrelsen utföra en kostnads-nyttoanalys, det vill säga en riskvärdering som sedan kan ligga till grund för ansökan om bidragsmedel för sanering. Huvudstudien utförs på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg och finansieras av Naturvårdsverket.