Från industrimark till vattennära bostäder

I Uddevalla pågår planering för att göra stadens centrum ännu mer attraktivt genom att flytta hamnen och andra verksamheter från stadskärnan, för att ge plats för bostäder.

Anegrundsområdet är beläget i södra hamnen och har en lång historik av olika verksamheter och verkstadsindustrier, bland annat en träimpregnering. Den långa verksamheten har gjort att marken blivit förorenad. Nu planeras det istället för vattennära bostäder med centralt läge i detta område.

Liljemark Consulting har på uppdrag av Uddevalla kommun utfört en fördjupad riskbedömning och en översiktlig åtgärdsutredning av området. Syftet med utredningarna är att de ska vara underlag för exploateringskalkyl för planområdet, detaljplanearbete samt eventuell bidragsansökan avseende sanering av förorenad mark inför bostadsbyggande.