Framtidens lösningar på gårdagens föroreningar

Idag manifesterar många för klimatet, förändring och framtiden. Vi vill också förändring. Vi arbetar just nu med framtidens lösningar på gårdagens föroreningar genom:

  • två projekt som precis är i uppstarten där termisk sanering och injektering kommer att användas. För båda projekten innebär valet av metod att mängden jordmassor som behöver schaktas och hanteras minimeras och att den klimatbelastning som annars uppstår avsevärt minskas.
  • planering av fyra projekt med in-situsanering av föroreningar i mark. Metoden innebär att föroreningarna saneras direkt i marken. Genom att välja detta undviker vi att stora mängder jord behöver schaktas upp och transporteras bort till externa mottagningsanläggningar, vilket minskar vi klimatbelastningen.

Genom att välja dessa metoder när det är möjligt bidrar vi till att uppfylla miljömålet om giftfri miljö samtidigt som vi bidrar till minskad klimatpåverkan. Välj framtidens åtgärdsmetoder redan idag.

GLOBALA MÅLEN – AGENDA 2030

Agenda 2030 är ett samarbete för hållbar utveckling. Visionen är att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred till år 2030. De 17 målen innefattar tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med de globala målen

Du kan även läs mer om de globala målen på globalamalen.se