Båtsäsongen är igång – Även tillsyn av uppställningsplats och hamnar

2020 uppdaterade Naturvårdsverket branschlistan där de identifierat och riskklassat potentiellt förorenade branscher. Båtuppställningsplatser och fritidsbåtshamnar är branscher som är med på listan och som klassats som riskklass 2 – stor risk. Verksamheter inom branscher i riskklass 1 och 2 prioriteras för utredning och vid behov åtgärder av tillsynsmyndigheter.

Förorenade områden vid uppställningsplatser och hamnar för fritidsbåtar har identifierats som hot mot den marina miljön och det har därför blivit aktuellt för många miljömyndigheter att titta närmare på hur ansvaret för att undersöka och sanera dessa platser ser ut. I båtbottenfärger finns ämnen som kan vara farliga för människor och skadliga för livet i hav och sjöar. Därför finns det ofta föroreningar i marken vid uppställningsplatser för fritidsbåtar, vilket gör att det kan finnas ett behov av att undersöka föroreningssituationen och i flera fall även åtgärder.

Uppställningsplatser är en föroreningsrisk, men varje uppställningsplats är unik vad gäller lokalisering, geologiska förhållanden, verksamhet, användning av kemikalier, närhet till känslig naturmiljö och kringboende. Därför är det bra att ta fram en historisk inventering som kan användas som underlag vid planering av undersökningar. Efter det kan det behöva göras en miljöteknisk markundersökning för att få en översiktlig bild av föroreningssituationen och en inledande bedömning av risker kopplat till eventuell föroreningsförekomst.

Vi på Liljemark Consulting har genom åren hjälpt flera båtklubbar att undersöka och åtgärda föroreningar. För tillfället är vi mitt uppe i att ta fram en provtagningsplan för en båtklubb och göra en översiktlig miljöteknisk markundersökning. Vi har även tidigare på uppdrag av miljöförvaltningen i Stockholms stad gjort miljötekniska markundersökningar på båtuppställningsplatser.

Behöver ni hjälp med planering och genomförande av provtagning, analys och riskbedömning? Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

LÄS MER

Läs mer om branschlistan och riskklassning på Naturvårdsverkets webbplats eller i informationsbroschyren på EHB-portalen.

Du kan även läsa mer om det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.