Återvinningens dag: Satsa på hållbar konsumtion och produktion

Idag är det återvinningens dag. Återvinning är viktigt och något vi alla kan vara med och bidra till. Dagen till ära vill vi lyfta det 12e globala målet om hållbar konsumtion och produktion.

Målet handlar bland annat om att minska matsvinnet och mängden avfall, utveckla hållbar turism samt säkerställa hållbara produktionsmönster och användning av naturresurser. Vi på Liljemark Consulting bidrar till att skapa hållbar produktion, framförallt delmål 12.4 om hantering av avfall och kemikalier och 12.6 om hållbara metoder och hållbarhetsredovisningar, genom att vi:

  • gör bedömningar av risker för miljö och hälsa, åtgärdsutredningar, projektering av saneringsåtgärder och miljökontroll vid åtgärder.
  • gör miljöbedömningar, miljökonsekvensbeskrivning samt kemikaliebedömningar.
  • gör strategiska hållbarhetsanalyser, miljöledningssystem och hållbarhetsredovisningar.
  • föreslår hantering av kemiska produkter och avfall.
  • tar fram underlag för hållbara upphandlingar och genomför miljörevisioner av leverantörer med miljökrav.

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar mycket mer än vad vår planet klarar av. Exempelvis slängs 1/3 av den mat som produceras. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. I år hade vi redan 29 juli gjort av med årets kvot av förnybara resurser. Vi konsumerar alltså planetens resurser mycket snabbare än den hinner leverera. Omställning till en hållbar produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

GLOBALA MÅLEN – AGENDA 2030

Agenda 2030 är ett samarbete för hållbar utveckling. Visionen är att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred till år 2030. De 17 målen innefattar tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig.

Du kan även läs mer om de globala målen på globalamalen.se