Byggnadsmiljö

En viktig del i att skapa en schysst miljö är hållbara byggnader och avfallshantering med minimal miljöpåverkan, allt från planering och nybyggnation till ombyggnation och rivning. Men även när byggnaderna står där och används. Vi hjälper er att minska miljöpåverkan av och i era fastigheter, för både befintlig byggnad och ny-, om- och tillbyggnad. Alla fastigheter ska vara trygg att vara i. Vi erbjuder miljösamordning i byggnad, miljöinventeringarna, återbruksinventering och radonutredningar, som genomförs av certifierad personal.
Vi hjälper er med

Miljöinventeringar

För att få rivningslov krävs att en miljöinventering, eller som det också kallas materialinventering, utförs. Inventeringen görs för att identifiera farligt avfall eller specialavfall så att det ska kunna hanteras på ett miljö- och hälsosäkert sätt. I miljöinventering ska även material som kan återanvändas beskrivas, exempelvis armaturer och fönster. En väl genomförd miljöinventering minimerar antalet ÄTA-arbeten och minskar risken att rivningen blir försenad. 

Vi hjälper er med exempelvis:

 • miljöinventering exempelvis asbest, PCB, tjära och blåbetong
 • kontrollplan, även kallat rivningsplan
 • upprätta avfallshanteringsplan
 • kombinerad miljö- och återbruksinventering 
Vi hjälper er med

Återbruksinventering

Återbruksinventeringen identifierar material och produkter som går att återanvända. Den kan användas för att räkna ut klimatbesparingen för att återbruka produkterna jämfört med att använda nytt material och för att se vilka material som ger störst vinning miljömässigt att återanvända. I inventeringen tas hänsyn till miljöbesparing, demonterbarhet samt materialets skick. Efter en inventering kan resultaten användas för att få ut materialet på återbruksmarknaden eller för att planera vilket material som ska återanvändas vid en ombyggnation.    

Vi hjälper er med:

 • återbruksinventering av material och produkter 
 • klimatberäkning
 • återbruksrapport
Vi hjälper er med

Radon

Radon är orsak till 500 lungcancerfall om året i Sverige. Fastighetsägare för den offentliga sektorn samt alla arbetsgivare är skyldiga att känna till radonhalten för att arbetstagare inte ska utsättas för en ohälsosam arbetsmiljö. Enda sättet att upptäcka det är att mäta halten i inomhusluften. Inför nybyggnation kan även markradon mätas. Det blir vanligare att myndigheterna ställer krav på godkänd radonmätning för att de ska ge slutbesked vid nybyggnation. 

Vi har certifierade radonkonsulter som kan erbjuda:

 • översiktlig och uppföljande  radonmätning
 • utredning och identifiering av förhöjda halter 
 • förslag på åtgärder om halterna är förhöjda
Vi hjälper er med

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett frivilligt system baserat på svenska lagar och förhållanden. Det används för att bygga en långsiktigt hållbar byggnad, både miljömässigt och hälsomässigt. Systemet baseras på olika indikatorer som exempelvis energi, inomhusmiljö och materialval. Byggnaden kan certifieras i tre nivåer: brons, silver eller guld. Både nya och befintliga fastigheter kan certifieras. 

Vi har certifierade miljöbyggnadssamordnare som hjälper till att:

 • samordna arbetet med de olika indikatorerna
 • utföra vissa av indikatorerna, exempelvis miljöinventering, radon, solvärmelast och värmeeffektbehov
 • samordnaren ordnar även med ansökan och förhandsbesked
Vi hjälper er med

Svanenmärkning

Svanen är Nordens officiella miljömärkning och kan användas att miljöcertifiera nya småhus, flerbostadshus, skolor och förskolor. Svanenmärkta byggnader har låg energianvändning, uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, säkrar en god innemiljö och låga emissioner och har en kvalitetssäkrad byggprocess.

Vi erbjuder unik kunskap och erfarenhet inom Svanenmärkning av både nya byggnader och renoveringsprojekt. Vi kan hjälpa er med Svanensamordning av projektet, ta hand om alla kontakter med Svanen och genomföra interna utbildningar angående Svanens krav.

Några exempel på projekt inom byggnadsmiljö

Kontakta oss

Vi hjälper er även gärna med