Byggnadsmiljö

En viktig del i att skapa en schysst miljö är hållbara byggnader och avfallshantering med minimal miljöpåverkan, allt från planering och nybyggnation till ombyggnation och rivning. Men även när byggnaderna står där och används. Vi hjälper er att minska miljöpåverkan av och i era fastigheter, för både befintlig byggnad och ny-, om- och tillbyggnad. Alla fastigheter ska vara trygg att vara i. Vi erbjuder miljösamordning i byggnad, miljöinventeringarna, återbruksinventering och radonutredningar, som genomförs av certifierad personal.
Vi hjälper er med

Miljöinventeringar

För att få rivningslov krävs att en miljöinventering, eller som det också kallas materialinventering, utförs. Inventeringen görs för att identifiera farligt avfall eller specialavfall så att det ska kunna hanteras på ett miljö- och hälsosäkert sätt, det sammanställs i en rivningsplan. Det krävs också att en inventering är med i kontrollplanen som beskriver hur avfallet ska hanteras och är en bra grund för att handla upp rivningsentreprenör. En väl genomförd miljöinventering minimerar antalet ÄTA-arbeten och minskar risken att rivningen blir försenad för att oidentifierat farligt avfall som kräver särskild behandling påträffas under rivning. Det kan handla om avfall som: asbest, PCB, tjära eller blåbetong.
Sedan augusti 2020 är det  enligt lagen krav på att det i kontrollplanen identifieras sådant material som kan återanvändas eller materialåtervinnas, exempelvis armaturer och fönster, vilket med fördel görs i samband med miljöinventeringen. Miljöinventering är även en av indikatorerna i certifieringen för Miljöbyggnad av befintliga fastigheter.

Vi hjälper er med

Återbruksinventering

En återbruksinventering kan göras i många olika syften och i olika omfattning. Det kan handla om rivning, ombyggnation eller för att få en förteckning över vad företaget har för material och vilket skick det är i. Återbruksinventeringen identifierar material och produkter som går att återanvända. Den kan användas för att räkna ut klimatbesparingen för att återbruka produkterna jämfört med att använda nytt material och för att se vilka material som ger störst vinning miljömässigt att återanvända. I inventeringen görs en sammanvägning av miljöbesparing, ekonomi, demonterbarhet, om eventuella garantier uppfylls samt materialets skick. Efter en inventering kan resultaten användas för att få ut materialet på återbruksmarknaden eller för att planera vilket material som ska återanvändas vid en ombyggnation.    

Vi hjälper er med

Radon

Radon är orsak till 500 lungcancerfall om året i Sverige. Fastighetsägare för den offentliga sektorn samt alla arbetsgivare är skyldiga att känna till radonhalten för att arbetstagare inte ska utsättas för en ohälsosam arbetsmiljö. Enda sättet att upptäcka det är att mäta halten i inomhusluften. Inför nybyggnation kan även markradar mätas. Det blir vanligare att myndigheterna ställer krav på godkänd radonmätning för att de ska ge slutbesked. Radonmätning krävs även enligt Miljöbyggnad.

Vi har certifierade radonkonsulter som kan mäta radonhalten, utreda och utföra åtgärder om halterna är förhöjda.

Vi hjälper er med

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett frivilligt system baserat på svenska lagar och förhållanden. Det används för att bygga en långsiktigt hållbar byggnad, både miljömässigt och hälsomässigt. Systemet baseras på olika indikatorer som exempelvis energi, inomhusmiljö och materialval. Byggnaden kan certifieras i tre nivåer: brons, silver eller guld. Både nya och befintliga fastigheter kan certifieras, för befintliga fastigheter är miljöinventering en av indikatorerna. Radon i inomhusluft är ytterligare en indikator.

Vi har certifierade miljöbyggnadssamordnare som hjälper till att samordna arbetet med de olika indikatorerna. Vi kan också utföra en del av indikatorerna. Samordnaren ordnar även med ansökan och förhandsbesked.

 

Vi hjälper er med

Svanenmärkning

Svanen är Nordens officiella miljömärkning och kan användas att miljöcertifiera nya småhus, flerbostadshus, skolor och förskolor. Svanenmärkta byggnader har låg energianvändning, uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, säkrar en god innemiljö och låga emissioner och har en kvalitetssäkrad byggprocess.

Vi erbjuder unik kunskap och erfarenhet inom Svanenmärkning av både nya byggnader och renoveringsprojekt. Vi kan hjälpa er med Svanensamordning av projektet, ta hand om alla kontakter med Svanen och genomföra interna utbildningar angående Svanens krav.

Kontakta oss om du vill veta mer om byggnadsmiljö

LILJEMARK

Sally Johansson

Miljökonsult

+46 (0)702-21 30 08
Kostas_kontakt

Kostas Litsios

Miljökonsult

+46 (0)76-119 15 05

Några exempel på projekt inom byggnadsmiljö

Vi hjälper er även gärna med