Tjänster

Förorenade områden

Liljemark Consulting har en gedigen kompetens inom förorenade områden. Behov av undersökningar och utredningar uppstår ofta när fastigheter ska förvärvas, utvecklas och bebyggas eller när en pågående verksamhet sak avvecklas. Vi utför uppdrag i alla skeden, från inledande inventering och undersökningar till projektering och projektledning av åtgärder. Några exempel på tjänster:

 • Miljöinventering av fastigheter avseende risk för markföroreningar
 • Miljötekniska undersökningar
 • Riskbedömningar med avseende på risker för hälsa och miljö
 • Åtgärdsutredning av möjliga åtgärder och kostnader
 • Projektering av saneringsåtgärder, upprättande av förfrågningsunderlag
 • Anmälningar och tillstånd enligt miljöbalken
 • Miljökontroll vid saneringar och upprättande av saneringsrapport
 • Statusrapporter för Industriutsläppsverksamheter enl. industriemissionsdirektivet (IED)
 • Strategisk rådgivning, beställarstöd och upphandling
 • Environmental Due Dilligence (EDD), dvs. bedömning av miljöskuld vid t.ex. fastighetsöverlåtelser

Vill du veta mer? Hör av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa din organisation.
Under ”Referenser” kan du läsa om några av de projekt vi genomfört de senaste åren.

Miljö och hållbarhet

Inom miljö och hållbarhet erbjuder vi tjänster som stöd till företag och offentliga verksamheter att utveckla, utvärdera och följa upp miljö- och hållbarhetsarbetet. Våra uppdrag omfattar så väl kortare insatser och expertutredningar som större åtaganden där vi leder projekt eller verksamheter t ex som inhyrd miljöchef, projektledare eller beställarstöd. Några exempel på tjänster är:

 • Klimatutredningar enligt miljöbalken kapitel 6
 • Tillståndsprövningar och anmälningar enligt miljöbalken
 • Leverantörsuppföljning och miljökrav vid upphandling
 • Miljö- och Hållbarhetsredovisning
 • Kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöledning
 • Lagkravsbevakning inom miljö och arbetsmiljö
 • Leverantörsgranskning, verksamhetsgranskning, environmental due diligence och revisioner
 • Kemikaliebedömningar, rutiner och krav
 • Miljö- och arbetsmiljösamordning av byggprojekt
 • Miljöchef att hyra eller miljösamordnare att hyra
 • Projektledare, beställarstöd och upphandling

Vill du veta mer om miljö och hållbarhet? Hör av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa din organisation.
Under ”Referenser” kan du läsa om några av de projekt vi genomfört de senaste åren.

Miljö- och hållbarhetskompetens att hyra

Ibland uppstår behov av förstärkning av den egna organisationen på plats, för kortare eller längre tid, på heltid eller deltid. Vi har erfarenhet som inhyrd miljöchef, miljösamordnare, projektledare och beställarstöd hos flera beställare. Vi kan förstärka er organisation som:

 • Miljöchef, miljösamordnare att hyra under t ex en vakansperiod eller för att leda ett förändringsarbete.
 • Projektledare för att leda projekt när det behövs extra resurser eller specialistkompetens för hela eller delar av projektet
 • Beställarstöd: som stöttar beställaren som expert vid utförande av ett projekt, t ex avseende utformning och planering av projektet och granskning av handlingar. Vi kan även hjälpa till med upphandling av konsulter eller entreprenörer för genomförande och se till att miljö- och arbetsmiljökrav utifrån era avtal, uppförandekod, kundkrav m.m. inkorporeras i upphandlingen.
 • Miljösamordning av byggprojekt för att ställa och följa upp miljömål och miljökrav i alla skeden av byggprojekt.

Vill du veta mer om miljö- och hållbarhetskompetens att hyra? Hör av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa din organisation.
Under ”Referenser” kan du läsa om några av de projekt vi genomfört de senaste åren.

Arbetsmiljö

Att värna om och säkra en god arbetsmiljö är ett viktigt ansvar för alla arbetsgivare. I många yrken utsätts medarbetare för arbetsmiljörelaterade risker, och att identifiera och förebygga dem är viktigt för att undvika olyckor och tillbud. Vi kan bistå er med att identifiera och förebygga arbetsmiljörisker i din organisation. Exempel på tjänster är:

 • Ledningssystem för arbetsmiljö
 • Riskbedömning och handlingsplaner för arbetsmiljö
 • Byggarbetsmiljösamordning, BAS-P och BAS-U
 • Arbetsmiljörevisioner
 • Utbildning inom arbetsmiljö av ledningsgrupper och medarbetare

Vill du veta mer om arbetsmiljö? Hör av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa din organisation.
Under ”Referenser” kan du läsa om några av de projekt vi genomfört de senaste åren.

Utbildning och utveckling

Att ständigt söka nya möjligheter och lära nytt är en viktig drivkraft hos alla organisationer och företag som vill utvecklas. För oss är detta en naturlig del av vår verksamhet, men även ett tjänsteområde där vi hjälper andra att utveckla sin verksamhet. Några exempel på tjänster:

 • Vi erbjuder utbildningar, föredragshållare eller workshopledare inom alla våra tjänsteområden. Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov och önskemål. Flera av våra konsulter deltar regelbundet som föredragshållare, kursledare, moderatorer och workshopledare för aktuella ämnen i branschen.
 • Ta fram webutbildningar, webbinarier m m för aktuella ämnen
 • Ta fram handböcker, vägledningar, rutiner och stöddokument för en bransch, företag eller organisation
 • Utvärdering av projekt eller organisationer avseende resultat, organisation mm.

Vill du veta mer om utbildning och utveckling? Hör av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa din organisation.
Under ”Referenser” kan du läsa om några av de projekt vi genomfört de senaste åren.