Tjänster

Förorenade områden

Förorenade områden riskerar att skada miljön och människors hälsa. Behov av att undersöka och utreda områden uppstår ofta när fastigheter ska förvärvas, utvecklas och bebyggas eller när en pågående verksamhet ska avvecklas. Vi hjälper er från start till mål, från inledande inventering och undersökningar till projektering och projektledning av åtgärder. Liljemark Consulting har en gedigen kompetens och stor kapacitet inom förorenade områden. Exempel på tjänster är:

 • Strategisk rådgivning, beställarstöd och upphandling
 • Miljöinventering av fastigheter avseende risk för markföroreningar och Environmental Due Dilligence (EDD), bedömning av miljöskuld
 • Miljöinventering av byggnader med avseende på farligt avfall, exempelvis asbest, PCB och tjära
 • Miljötekniska undersökningar inklusive certifierade provtagningar
 • Riskbedömningar med avseende på risker för hälsa och miljö
 • Åtgärdsutredning av möjliga åtgärder och kostnader
 • Projektering av saneringsåtgärder, upprättande av förfrågningsunderlag
 • Stöd inför och under saneringsåtgärd, så som anmälningar enligt miljöbalken, miljökontroll vid sanering och upprättande av saneringsrapport
 • Statusrapporter för Industriutsläppsverksamheter enl. industriemissionsdirektivet (IED)
 • Radonmätningar och åtgärdsförslag
Symbol miljötjänster

Miljötjänster

Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling. Lagstiftningen måste följas, men det är mycket att hålla ordning på med Miljöbalkens sju avdelningar som innehåller 33 kapitel och ungefär 500 paragrafer. Liljemark Consulting erbjuder stöd i ert arbete kopplat till gällande miljölagstiftning, i tillståndsprocesser och miljöcertifieringar. Behovet finns så väl vid uppstart av verksamhet eller befintliga verksamheter. Exempel på tjänster är:

 • Miljöbedömningar för verksamheter och åtgärder
 • Återbruksinventering/återbrukskonsult
 • Tillståndsprövningar och anmälningar
 • Miljökonsekvensbeskrivning
 • Undersökningssamråd, avgränsningssamråd och underlag
 • Lagkravsbevakning inom miljö
 • Periodiska undersökningar
 • Kemikaliebedömningar, rutiner och krav
 • Samordning vid miljöcertifiering av byggnader

Strategiskt hållbarhetsarbete

Vill ni ligga i framkant och utveckla verksamheten samtidigt som ni blir mer hållbara och konkurrenskraftiga? Strategiskt hållbarhetsarbete kräver sakkunskap och helhetsperspektiv.  Liljemark Consulting hjälper er att realisera visioner och mål, som sträcker sig utöver lagstiftningen och tar sikte på Agenda 2030. Vi hjälper företag att ställa väl avvägda miljökrav vid upphandling, och uppföljning av dessa. Exempel på tjänster är:

 • Strategiska hållbarhetsanalyser
 • Miljöledningssystem inklusive intressentanalyser och omvärldsbevakning
 • Miljö- och internrevision
 • Miljökrav vid upphandling, leverantörsuppföljning
 • Miljöutredningar, exempelvis livscykelanalyser och klimatberäkningar
 • Hantering av kemiska produkter och avfall

Miljö- och hållbarhetskompetens att hyra

Ibland uppstår det ett behov av att förstärka ens organisationen på plats. Vi har erfarenhet av att gå in för kortare eller längre tid, på heltid eller deltid och som experter eller för en interimslösning. Med vår erfarenhet och gedigna kompetens kommer vi snabbt in i arbetet och kan leverera nytta till er. Vi kan förstärka er organisation som:

 • Miljöchef / miljösamordnare, exempelvis under en vakansperiod eller för att leda ett förändringsarbete.
 • Projektledare för att leda projekt när det behövs extra resurser eller specialistkompetens för hela eller delar av projektet.
 • Beställarstöd där vi stöttar som experter vid utförande av ett projekt, till exempel avseende utformning och planering av projektet och granskning av handlingar. Vi kan även hjälpa till med upphandling av konsulter eller entreprenörer för genomförande och se till att miljö- och arbetsmiljökrav inkorporeras i upphandlingen.
 • Miljösamordning av byggprojekt för att ställa och följa upp miljömål samt miljökrav i alla skeden av projektet.

Utbildning och utveckling

Att ständigt söka nya möjligheter och lära nytt är två viktiga drivkrafter hos alla som vill utvecklas. Utveckling är en naturlig del av vår verksamhet, och vi delar gärna med oss av det vi kan inom miljö och hållbarhet samt hjälper andra att utveckla sin verksamhet. Exempel på tjänster är:

 • Hålla i föredrag, kurser, workshops workshopledare och moderera sammankomster
 • Skräddarsy utbildningar och webbinarier inom våra tjänsteområden efter era behov och önskemål
 • Ta fram handböcker, vägledningar, rutiner och stöddokument för en bransch, företag eller organisation
 • Utvärdering av projekt eller organisationer avseende resultat och organisation