Lantmännen

Avveckling av Lantmännens verksamhet i Norrtälje hamn

När Lantmännen river samtliga byggnader inom sina före detta anläggning i Norrtälje bistår Liljemark Consulting med stöd i frågor om föroreningar i mark. På platsen har Lantmännen bedrivit verksamhet sedan mitten av 1900-talet, och marken består av äldre fyllningsmassor med varierande föroreningsgrad. Efter att byggnader rivits kommer marksanering att utföras, för vilken Liljemark Consulting är beställarstöd och miljökontrollant. I samband med att det nya området Norrtälje Hamn växer fram planeras för bostadsbebyggelse på platsen.