Länsstyrelsen

Inventering av kemtvättar för Länsstyrelsen

Liljemark Consulting utförde i samarbete med Jordnära Miljökonsult en inventering av fler än 100 nedlagda kemtvättar i Västra Götalands län. Inventeringen utfördes enligt MIFO fas 1, Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden. Förutom att gräva i arkiven och ta reda på verksamhetshistorik, i kombination med närbelägna skyddsobjekt och områdenas skyddsvärde, undersöktes också några av objekten översiktligt genom provtagning av mark, grundvatten, trädved och inomhusluft. En riskklassning utfördes av samtliga objekt och en prioritering gjordes med rekommendationer för vilka objekt som borde undersökas vidare.