Om oss

Liljemark Consulting är det lilla konsultföretaget med stort kunnande inom miljö och hållbarhet.

VI ÄR NÄRA. Vi har god kommunikation med våra kunder och är lyhörda för dem och deras behov. Det är enkelt att jobba med oss – vi har korta beslutsvägar och rak kommunikation såväl inom företaget som gentemot våra kunder.

VI ÄR KUNNIGA. Hos oss finns en unik kombination av djup och bred kompetens för att klara av våra kunders utmaningar. Vi är engagerade i att utveckla branschen genom nätverk och forskningsprojekt.

VI ÄR LÖSNINGSORIENTERADE. Våra erfarenheter från tidigare projekt ger oss en bra utgångspunkt för att tänka kreativt och lösa våra kunders utmaningar.

VI ÄR VÄRDESKAPANDE. Vårt mål är att skapa nytta för våra kunder och för miljön. Genom att lösa våra kunders problem i nära samarbete med dem säkerställer vi att värde skapas. Den stora mängd återköpande kunder vi har är det bästa betyg vi kan tänka oss.

Liljemark Consulting är ett litet men växande konsultföretag som startades 2011. Sedan dess har vi etablerat oss som en erkänd aktör i branschen. Vi erbjuder tjänster inom: förorenade områden, miljö och hållbarhet samt arbetsmiljö.  Våra uppdragsgivare finns inom såväl privata som offentliga sektorn, exempelvis industri, bygg- och fastighetsbolag, kommuner och myndigheter. 

Företaget leds av vår styrelse och vår ledningsgrupp. De arbetar för att utveckla företaget så att det fortsätter att växa samtidigt som fokus fortfarande är att vara ett hållbart företag som är väl rustade för att både ta tillvara de möjligheter som finns och möta de utmaningar vi framöver kommer att ställas inför.

Ett strukturerat arbetssätt skapar förutsättningar för god kvalitet i våra uppdrag. Till vårt stöd har vi ett ledningssystem där kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledning är en integrerade. Ledningssystemet ansluter i tillämpliga delar till ISO 9001, ISO 14001 och ISO 26001.

Vi på Liljemark Consulting har alltid värnat om din personliga integritet och personliga uppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi arbetar aktivt med utveckling av våra rutin, vår IT-miljö och utbildning för våra medarbetare för att du även i framtiden ska känna dig trygg. Så här använder vi dina personuppgifter

Andreas Andjelic

Miljökonsult

+46 (0)70-550 88 64
Andreas Sandfält

Andreas är utbildad geolog med inriktning miljögeokemi på Åbo Akademi. Efter examen har han arbetat med miljöprovtagning på Geologiska forskningscentralen i Finland och sedan som miljökonsult i Sverige i ungefär ett år, innan han började arbeta på vårt Stockholmskontor.

Andreas Sandfält

Miljökonsult

+46 (0)70-277 54 59

Anneli har mer än 20 års erfarenhet som miljökonsult, varav 15 år som chef. Hon har specialistkompetens inom förorenad mark, men har även erfarenhet inom tillståndsprövning och MKBer, environmental due dilligence och arbetsmiljö mm. Andra arbetsfält är affärsutveckling, organisationsförändring, interimschef och beställarstöd.

Anneli Liljemark

VD, miljökonsult

+46 (0)70-721 02 32

Annika arbetar nu främst med utredningar av förorenade områden i form av miljötekniska markundersökningar, sediment- och grundvattenprovtagning mm. Hon har tidigare arbetat tio år vid Stockholms universitet med fältarbete, forskning och undervisning inom klimat, naturlig landskapsutveckling och geoarkeologi. Annika har en doktorsexamen i kvartärgeologi, med inriktning på klimatutveckling.

Annika Berntsson

Miljökonsult

+46 (0)70-721 48 08

Elin Pirard ca 10 års erfarenhet som miljökonsult, främst med utredningar av förorenade områden. Hon har erfarenhet från att utforma och utföra olika typer av provtagningar, miljö- och hälsoriskbedömningar, att bedöma och projektera för åtgärdsbehov, och att utföra miljökontroll vid saneringar. Elin är utbildad civilingenjör inom teknisk biologi med inriktining mot miljövetenskap, från Linköpings universitet.

Elin Pirard

Miljökonsult, teamledare Stockholm

+46 (0)70-721 02 87

Els-Marie är ansvarig för vårt kontor och vår ekonomiadministration. Hon började hos oss under våren 2016 och har en lång karriär inom administration och bokföring bakom sig.

Els-Marie Hallberg Råström

Ekonomi, administration

+46 (0)70-720 48 51

Emelie har arbetat som konsult sedan 2014 främst med utredningar av förorenade områden, hon har erfarenheter av både praktiskt arbete i fält och miljötekniska utredningar. Emelie är certifierad miljöprovtagare. Genomförda projekt har inkluderat bland annat exploateringsområden, nedlagda industriverksamheter samt MIFO-inventeringar. Hon upprättar också visualiseringar av data i GIS. Emelie har en kandidatexamen i geografi. Utbildningen var främst inriktad mot mark, miljö och GIS.

Emelie Westman

Miljökonsult

+46 (0)73-649 88 35
Emma Lindström

Emma arbetar hos oss med administrativt stöd i projekt och den löpande verksamheten.

Emma Lindström

Administratör

Helena Segervall

Helena arbetar på vårt stockholmskontor med strategiska miljö- och hållbarhetsfrågor, tillståndsprövningar och miljöbedömningar, projektledning och miljöutredningar. Hennes specialområden är vatten- och kemikaliefrågor.
Tidigare har Helena arbetat som chef inom offentlig förvaltning, på kommunala miljökontor och på Kemikalieinspektionen. Före det arbetade hon på länsstyrelsen, exempelvis med tillståndsprövning, förorenade områden och med vattenförvaltning på vattenmyndigheten, och som miljö- och hälsoskyddsinspektör och miljöingenjör inom kommunal verksamhet.

Helena Segervall

Miljökonsult

+46 (0)72-210 30 31
Henriette

Henriette arbetar hos oss som miljökonsult på vårt kontor i Stockholm. Hon har tidigare doktorerat i organisk kemi i Konsortiet för artificiell fotosyntes. Hon har sedan jobbat inom det svenska programmet för miljöövervakning där hon har analyserat organiska föroreningar.

Henriette Wolpher

Miljökonsult

+46 (0)70-300 71 20
Ida Torp, miljökonsult Göteborg

Ida Torp har läst biologi, samt miljö och hälsoskydd vid Göteborgs universitet. Efter avslutad utbildning har hon arbetat som projektledare och miljöstöd. Idas specialitet är masshantering och hur vi kan hantera förorenade massor på bästa miljömässiga sätt.

Ida Torp

Miljökonsult (föräldraledig)

+46 (0)73-356 73 33
Jessica Åberg

Jessica Åberg är civilingenjör i Miljö- och Vattenteknik och har arbetat med förorenade områden sedan 2001. Som uppdragsansvarig i projekt avseende utredningar av förorenade områden och deponier har hon erfarenhet av planering och utförande av miljötekniska undersökningar, riskbedömning, anmälningsärenden, åtgärdsutredningar, kontrollprogram och masshanteringsplaner samt projektering av efterbehandlingsåtgärder. Jessica är certifierad provtagare för jord och grundvatten. 

Jessica Åberg

Miljökonsult, teamledare Göteborg

+46 (0)70-679 42 14

Johanna har sedan 2009 arbetat som miljökonsult med utredningar av förorenade områden, och har bland annat erfarenhet av riskbedömningar, åtgärdsutredningar och miljökontroll vid efterbehandlingsåtgärder. Johanna sitter i vår ledningsgrupp och är ansvarig för IT och marknad. Mellan 2014 och 2017 var Johanna koordinator för Nätverket Renare Mark och sitter i dag i Nätverkets styrelse. I grunden har Johanna en magisterexamen i miljövetenskap, med fokus på markfrågor

Johanna Svederud

Miljökonsult, ansvarig marknad och IT

+46 (0)70-721 02 89

Ksenija har ca 10 års erfarenhet som miljökonsult inom förorenade områden byggnader. Ksenija har främst arbetat med fältprovtagningar, riskbedömningar, åtgärdsutredningar och miljökontroll vid efterbehandlingsåtgärder. Därutöver har hon även arbetat med MKB samt materialinventeringar. Ksenija är i grunden civilingenjör från KTH.

Ksenija Orlovskaya Köll

Miljökonsult

+46 (0)72-327 72 72
Linda F

Linda är utbildad till civilingenjör inom maskinteknik med inriktning teknik och hållbar utveckling. Efter examen arbetade hon i ett projekt som syftade till att omhänderta ett förorenat område och det var så hon först kom i kontakt med och började intressera sig för förorenad-mark-frågor. Efter det har hon arbetet på Trafikverket i järnvägsprojektet Ostlänken och som konsult inom förorenad mark.

Linda Franzén

Miljökonsult

+46 (0)72-205 63 99

Linda har en kandidatexamen i geovetenskap och en master inom kvartärgeologi och klimatutveckling. Linda arbetar på vårt Stockholmskontor som handläggare och utför fältundersökningar. Hon är certifierad provtagare för jord, grundvatten, ytvatten och sediment.

Linda Sverin

Miljökonsult

+46 (0)73-439 26 18

Malin Egardt arbetar hos oss som miljökonsult på vårt Göteborgskontor.

Malin Egardt

Miljökonsult

+46 (0)70-278 01 59

Som en del av Roberts kandidatutbildning i geografi vid Stockholms universitet började hanarbeta hos Liljemark Consulting som praktikant under hösten 2017. Efter avslutad utbildning arbetar nu Robert hos oss med att utveckla hur vi arbetar med visualisering av provtagningsdata i mark samt med miljöarbetet, som innebär bl.a. fältprovtagningar, handläggning och framtagande av kartmaterial.

Robert Pataki

Miljökonsult

+46 (0)70-220 60 42

Victor har utbildat sig inom marinvetenskap med inriktning på marin biologi på Göteborgs Universitet samt Hawaii Pacific University. Efter det har han arbetat med förorenade områden i ungefär 2 år innan han började på Liljemark Consulting som miljökonsult. Victor arbetar framförallt med datahantering och analys inom GIS i kombination med fältarbete.

Victor Hallberg

Miljökonsult

+46 (0)70-522 22 83