Om oss

Liljemark Consulting är det personliga konsultföretaget med stort kunnande inom och engagemang för miljö och hållbarhet. Företaget startades 2011och vi har sedan dess etablerat oss som en erkänd aktör i branschen, men vi är inte färdiga. Vi fortsätter att utvecklas och utveckla.

Vi erbjuder tjänster inom: förorenade områden, miljötjänster, strategisk hållbarhet, miljö- och hållbarhetskompetens att hyra samt utbildning och utveckling. Med lösningar som är bra för kunden och miljön bidrar vi till miljö- och samhällsnytta. Vi arbetar med så väl beprövade metoder som nya, exempelvis in-situsanering och MiP-undersökning, för att hitta de bästa lösningarna.

Våra uppdragsgivare finns i hela Sverige och inom såväl privata som offentliga sektorn, exempelvis industri, bygg- och fastighetsbolag, kommuner och myndigheter. Vi har ramavtal med bland annat flera kommuner, statliga bolag och myndigheter.

Vi vill vara ett hållbart företag som aktivt bidrar till en hållbar värld, som skapar värde för kunderna och som utvecklar samhället och branschen. För att göra det lägger vi stort fokus på att vara lösningsfokuserade, nära kunden och att hela tiden utvecklas och lära oss nytt.

Vi utvecklar företaget

Alla medarbetare har möjlighet att påverka verksamheten. Vi tror att alla har något att bidra med och på så sätt kan vi ta tillvara på allas kunskap och erfarenhet. Företaget leds av vår styrelse och vår ledningsgrupp. De arbetar för att utveckla företaget så att vi fortsätter att växa samtidigt som fokus är att vara ett hållbart företag som är väl rustade för att både ta tillvara de möjligheter som finns och möta de utmaningar vi ställs inför.

Strukturerat arbetssätt

Ett strukturerat arbetssätt skapar förutsättningar för god kvalitet i våra uppdrag och möjlighet att utveckla nya idéer. Till vårt stöd har vi ett ledningssystem där kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledning är integrerat. Ledningssystemet ansluter i tillämpliga delar till ISO 9001, ISO 14001 och ISO 26001.

Vi värnar om dina personuppgifter

Vi på Liljemark Consulting värnar din personliga integritet och personliga uppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi arbetar aktivt med utveckling av våra rutiner och vår IT-miljö för att du även i framtiden ska känna dig trygg. Så här använder vi dina personuppgifter.

Amanda Lindgren

Amanda Lindgren arbetar på vårt kontor i Göteborg som miljökonsult.
Amanda tog examen på våren 2020 från Göteborgs Universitet och har med det en 5-årig masterutbildning inom Geovetenskap. Med ambitionen att bli miljökonsult har Amanda i största möjliga mån inkluderat kurser inom miljövetenskap i sin utbildning, och har bland annat läst miljörätt och miljögeologi, samt hydrogeologi. Amandas mastersarbete gick ut på att utreda hur förekomsten av sura sulfatjordar i sydvästra Sverige påverkar närliggande ytvattendrag.

Amanda Lindgren

Miljökonsult

+46 (0)70-297 25 69

Andreas Andjelic

Miljökonsult

+46 (0)73-622 17 43

Andreas arbetar som miljökonsult inom förorenade områden. Han är utbildad geolog med inriktning miljögeokemi på Åbo Akademi. Efter examen har han arbetat med miljöprovtagning på Geologiska forskningscentralen i Finland och sedan som miljökonsult i Sverige, innan han började arbeta på vårt Stockholmskontor 2019.

Andreas Sandfält

Miljökonsult

+46 (0)70-277 54 59

Anneli är Liljemark Consultings grundare, ägare och VD. Anneli har 25 års erfarenhet som miljökonsult varav 20 år som chef i olika befattningar. 2011 startade hon Liljemark Consulting med en vision om ett hållbart företag. Hon har specialistkompetens inom förorenad mark, men har även erfarenhet inom bland annat tillståndsprövning och MKBer, environmental due dilligence och arbetsmiljö. Andra arbetsfält är affärsutveckling, organisationsförändring, interimschef och beställarstöd. Tack vare hennes djup och bredd anlitas hon regelbundet för att hålla kurser och utbildningar i branschen, t ex för SGF och Aktuell Hållbarhet. Anneli sitter även i styrelsen för Innovationsföretagen.

Anneli Liljemark

VD, miljökonsult

+46 (0)70-721 02 32

Annika arbetar på vårt stockholmskontor med strategiska miljö- och hållbarhetsfrågor, miljöstöd, tillståndsprövningar och utredningar. Hon har varit konsult hos oss sedan 2016, de första åren med fokus på förorenade områden och provtagning. Innan det arbetade hon i många år vid Stockholms universitet med forskning, labbarbete och undervisning inom klimatförändringar, sediment och marklära. Även på universitetet arbetade hon delvis som konsult, då inom geoarkeologi och havsnivåförändringar/landhöjning. Annika har en doktorsexamen i kvartärgeologi, med inriktning på klimatutveckling.

Annika Berntsson

Miljökonsult

+46 (0)70-721 48 08

Björn Pinner

Miljökonsult

+46 (0)73-622 32 18

Einar arbetar som miljökonsult med sin bas i Göteborg, främst med fältprovtagningar och GIS. Han har studerat till civilingenjör inom Naturresursteknik och arbetade sedan i norra Sverige på ett mineralprospekteringsbolag och spenderade 2 år letandes efter Sveriges nästa gruva.

Einar Valtersson

Miljökonsult

+46 (0)70-522 22 83
Elin Losefsky kontroskoordinator

Elin arbetar som kontorskoordinator. Hon är ett stöd till VD och teamledarna samt samordnar och ser till att våra kontor fungerar väl. Elin ansvarar även för planering av exempelvis planeringsdagar.

Elin Losefsky

Kontorskoordinator

+46 (0) 73-626 91 40

Emelie har arbetat som konsult sedan 2014 främst med utredningar av förorenade områden, hon har erfarenheter av både praktiskt arbete i fält och miljötekniska utredningar. Emelie är certifierad miljöprovtagare. Genomförda projekt har inkluderat bland annat exploateringsområden, nedlagda industriverksamheter samt MIFO-inventeringar. Hon upprättar också visualiseringar av data i GIS. Emelie har en kandidatexamen i geografi. Utbildningen var främst inriktad mot mark, miljö och GIS.

Emelie Westman

Miljökonsult

+46 (0)73-649 88 35
Emma Lindström

Emma arbetar hos oss med administrativt stöd i projekt och den löpande verksamheten.

Emma Lindström

Administratör

Georg Ulrich

Georg arbetar som miljökonsult på vårt kontor i Stockholm. Han arbetar främst med fältarbete och fält rapportering. Georg har en kandidatexamen i geografi på Universitet Augsburg i Tyskland och har sedan läst mastersprogrammet hydrologi/hydrogeologi på Stockholms Universitetet.

Georg Ulrich

Miljökonsult

+46 (0)70-673 01 20
Henriette

Henriette arbetar hos oss som miljökonsult på vårt kontor i Stockholm. Hon är certifierad provtagare för jord och grundvatten. Hon arbetar i huvudsak med förorenad mark men även i uppdrag med miljötjänster när det handlar om kemikalier.
Henriette har tidigare doktorerat i organisk kemi i Konsortiet för artificiell fotosyntes samt arbetat inom det svenska programmet för miljöövervakning.

Henriette Wolpher

Miljökonsult

+46 (0)70-300 71 20
Ida Torp, miljökonsult Göteborg

Ida Torp är miljökonsult och utgår från vårt kontor i Göteborg. Ida är utbildad miljö och hälsoskyddsinspektör med bakgrund i biolog och ekotoxikologi. Tidigare har hon arbetat som projektledare och miljöstöd inom avfalls och recyclingbranschen, där hon har erfarenhet av att leda arbete både marksanering samt arbete vid fasta återvinningsanläggningar. Ida är behörig arbetsmiljösamordnare Bas P/U och jobbar hos oss med allt från masshantering, olika tillståndsprocesser till projektering av efterbehandling av förorenade områden.

Ida Torp

Miljökonsult

+46 (0)73-356 73 33

Ingela arbetar som miljökonsult med sin bas på vårt kontor i Göteborg. Hon är uppdragsledare och handläggare inom förorenade områden, med fokus på riskbedömningar. Ingela har arbetat som konsult med förorenade områden i mer än 20 år och har innan det studerat geologi, biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

Ingela Forssman

Miljökonsult

+46 (0)70-550 88 64

Jenny arbetar på vårt kontor i Stockholm med strategiska miljö-och hållbarhetsfrågor. Jenny är analytisk kemist med inriktning på miljö och har tidigare arbetat med kvalitet och läkemedelstillverkning.

Jenny Engström

Miljökonsult

+46 (0)70-365 02 02
Jessica Åberg

Jessica Åberg är civilingenjör i Miljö- och Vattenteknik och har arbetat med förorenade områden sedan 2001. Som uppdragsansvarig i projekt avseende utredningar av förorenade områden och deponier har hon erfarenhet av planering och utförande av miljötekniska undersökningar, riskbedömning, anmälningsärenden, åtgärdsutredningar, kontrollprogram och masshanteringsplaner samt projektering av efterbehandlingsåtgärder. Jessica är certifierad provtagare för jord och grundvatten. 

Jessica Åberg

Miljökonsult, teamledare Göteborg

+46 (0)70-679 42 14

Johanna har sedan 2009 arbetat som miljökonsult med utredningar av förorenade områden, och har bland annat erfarenhet av riskbedömningar, åtgärdsutredningar och miljökontroll vid efterbehandlingsåtgärder. Mellan 2014 och 2017 var Johanna koordinator för Nätverket Renare Mark, efter det valdes hon in i styrelsen och är ordförande sedan 2019. I grunden har Johanna en magisterexamen i miljövetenskap, med fokus på markfrågor.

Johanna Svederud

Miljökonsult

+46 (0)70-721 02 89

Kostas arbetar hos oss som miljökonsult med sin bas i Stockholm. Kostas är miljöingenjör och har arbetat med miljökonsekvensbeskrivningar, miljörapporter och miljötillstånd i Grekland och i Sverige har han arbetat med miljöfrågor inom byggbranschen och certifieringen av nya byggnader. Han har även deltagit i olika utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi och klimatpåverkan av byggnader.

Kostas Litsios

Miljökonsult

+46 (0)76-119 15 05

Ksenija har ca 10 års erfarenhet som miljökonsult inom förorenade områden byggnader. Ksenija har främst arbetat med fältprovtagningar, riskbedömningar, åtgärdsutredningar och miljökontroll vid efterbehandlingsåtgärder. Därutöver har hon även arbetat med MKB samt materialinventeringar. Ksenija är i grunden civilingenjör från KTH.

Ksenija Orlovskaya Köll

Miljökonsult

+46 (0)72-327 72 72
Linnda Dickson

Linda som är miljövetare från Linköpings universitet, har under många år arbetat inom miljö- och VA-området på ett teknikkonsultföretag, och de senaste åren som gruppchef. Hon arbetar med sin bas på vårt kontor i Stockholm och är teamledare för miljö- och hållbarhet.

Linda Dickson

Miljökonsult, teamledare miljö- och hållbarhet

+46 (0)73-412 10 22
Linda F

Linda är utbildad till civilingenjör inom maskinteknik med inriktning teknik och hållbar utveckling. Efter examen arbetade hon i ett projekt som syftade till att omhänderta ett förorenat område och det var så hon först kom i kontakt med och började intressera sig för förorenad-mark-frågor. Efter det har hon arbetet på Trafikverket i järnvägsprojektet Ostlänken och som konsult inom förorenad mark.

Linda Franzén

Miljökonsult - föräldraledig

+46 (0)72-205 63 99

Linda har en kandidatexamen i geovetenskap och en master inom kvartärgeologi och klimatutveckling. Linda arbetar på vårt Stockholmskontor som handläggare och utför fältundersökningar. Hon är certifierad provtagare för jord, grundvatten, ytvatten och sediment.

Linda Sverin

Miljökonsult

+46 (0)73-439 26 18

Malin är miljökonsult och utgår från vårt kontor i Göteborg. Malin har jobbat med förorenade områden i flera olika roller i ungefär 20 år, så väl inom kommunal och statlig verksamhet som konsult. Till största delen har hon arbetat med förorenade områden i samband med utbyggnad av olika typer av infrastruktur som exempelvis järnväg, väg och elledningar. Utbyggnaderna har genomförts både inom tätorter och genom jungfrulig mark, vilket förutom hantering av förorenade områden även medfört vattenverksamhet i närheten av vattendrag och hantering av massor både för återanvändning och det som behöver skickas till mottagningsanläggningar samt omgivningspåverkan och uppföljning av projektens egenkontroll.

Malin Egardt

Miljökonsult

+46 (0)70-278 01 59

Moutassem arbetar nu hos oss som miljökonsult med sin bas i Göteborg. Han har en master i geologi och geofysik samt samhällsvetare från Malmö Universitet. Han har tidigare arbetat i tio år på olje- och gasfält i mellanösternområde. Han har även under lång tid arbetat som fältgeotekniker och innan det med bland annat forskning, provtagning, fältarbete, bedömning, analysering och sondering.

Moutassem Kharouf

Miljökonsult

+46 (0)76-697 56 80
Miljökonsult Nathalie Linnarsson

Nathalie Linnarsson är miljökonsult, med sin bas på vårt kontor i Göteborg. Hon har en examen från Chalmers, väg- och vattenbyggnadsprogrammet med master i Industriell ekologi. Efter examen 2016 har hon arbetat inom förorenade områden med miljöutredningar och miljökontroller.

Nathalie Linnarsson

Miljökonsult

+46 (0)70-002 57 35

Pernilla Ljunggren

Miljökonsult

+46 (0)76-104 31 94

Robert arbetar som miljökonsult med basen på vårt Stockholmskontor. Han har arbetat som miljökonsult sedan 2017 med utredningar av förorenade områden, och har erfarenhet av fältarbeten samt miljötekniska utredningar. Robert har även utvecklat hur vi arbetar med visualisering av provtagningsdata och tagit fram ett system för digital insamling av fältdata.
Robert är en certifierad provtagare för jord och grundvatten. Han har sedan tidigare en kandidatexamen i geografi, med inriktning mot GIS, geologi och kartografi.

Robert Pataki

Miljökonsult

+46 (0)70-220 60 42
Sally Johansson miljökonsult

Sally Johansson är miljökonsult med sin bas på vårt kontor i Göteborg.
Sally har över 10 års erfarenhet av att arbeta med förorenade områden, miljöinventeringar av byggnader, miljöstöd och radonmätningar . Hon har en en miljövetenskaplig examen, med inriktning kemi och geovetenskaper från Göteborgs Universitet och är certifierad miljöbyggnadssamordnare.

Sally Johansson

Miljökonsult

+46 (0)702-21 30 08
Stina Björkman miljökonsult

Stina är miljökonsult och har tidigare arbetat som det under flera år, hon har även arbetat på Länsstyrelsen. Stina arbetar framförallt med förorenade områden och som uppdragsledare.

Stina Björkman

Miljökonsult

+46 (0)70-237 90 18