Vi vann ramavtal med Exploateringskontoret

Nu är det klart, Exploateringskontoret i Stockholm Stad tecknar ramavtalet med Liljemark Consulting. Avtalet avser tekniska konsulttjänster gällande förorenad mark. Det innebär att under avtalstiden utföra bland annat miljötekniska undersökningar och utredningar inom ramen av Exploateringskontorets arbete med föroreningar i mark, vatten, sediment och byggnader.

”Ramavtalet har omfattats av en gedigen upphandlingsprocess där stor vikt lagts på kompetens och kapacitet. Därför känns det extra roligt och hedrande att vi valdes ut och kom på andra plats i upphandlingen. Det är ett gott betyg på att vi levererar kvalitativa resultat och har både en bred och djup kunskap i företaget, säger Anneli Liljemark, vd för Liljemark Consulting.”

Exploateringskontoret strävar efter långsiktiga avtalsrelationer  och ramavtalet löper från den 1 februari år 2021 till den 31 januari år 2025.

Vi ser fram mot ett givande samarbete och intressanta uppdrag framöver!

EXPLOATERINGSKONTORET SKA SÄKERSTÄLLA ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE

Exploateringskontoret ska säkerställa ett hållbart samhällsbyggande. Kontoret har det samlade ansvaret för förvaltning och exploatering av stadens mark inom stadens gränser. I ansvaret ingår bland annat exploatering för bostäder och företagsområden samt stadens investeringar i gator och parker inom exploateringsprojekt.

Läs mer om Exploateringskontoret