Vårt sätt att bruka marken bidrar till klimatkrisen

Frågan om miljö och klimat har under senaste åren satts högt på agenda för många. De flesta håller med om problematiken och vill göra skillnad, men få har vägen framåt klar för sig. Nu visar en ny klimatrapport från FNs klimatpanel, IPCC, att klimatkrisen förstör möjligheten för jorden att försörja människan. Situationen förvärras när de globala temperaturerna höjs, ju större uppvärmningen blir desto värre blir konsekvenserna. Rapporten konstaterar att marken påverkas av klimat, men även att hur vi brukar marken har en stark påverkan på klimatförändringen.

Den globala uppvärmningen orsakar torka, jorderosion och skogsbränder, försvårar skördar vid ekvatorn och värmer upp permafrosten nära polerna. Hittills har mycket av diskussioner kretsat kring fossila bränslen, men omställningen från fossila bränslen till förnybara alternativ räcker inte för att motverka klimatförändringarna. För att få till en förändring måste ökenspridningen och skogsskövlingen minskas samt att jordbruket måste bli mer hållbart.

Rapporten visar att det är väldigt viktigt att arbeta med de markrelaterade frågorna i klimatsammanhang. Marken har byggts upp under många år och vårt sätt att bruka den förstör dess förmåga och påverkar klimatutsläppen. En av de starkaste slutsatserna från IPCC-rapporten är att jordbruk orsakar sådan förstörelse av jorden att den förbrukas upp till 100 gånger snabbare än den byggs upp. Verksamheter som jordbruk och skogsbruk utgör en stor del av de globala utsläppen, närmare bestämt 23 %. Enligt rapporten är det därför viktigt att hitta hållbara sätt att använda marken och producera mat, att hitta metoder för bruk och skötsel som inte utarmar jorden och som ger plats för den biologiska mångfalden i systemet. De rekommenderar också att människan minskar sitt matsvinn och sin köttkonsumtion.

Vi på Liljemark Consulting arbetar med mark, framförallt förorenad mark och sanering av den. Att ta hand om gamla synder är viktigt men vi kan inte fortsätta som vi alltid gjort. Vi måste lära framåt och förändra beteende av hur vi brukar och behandlar marken, vi måste även ha en mer hållbar konsumtion och en cirkulär ekonomi. Rapporten som FN gjort är både intressant och viktig för att lära för framtiden.

OM KLIMATRAPPORTEN

Rapporten är sammanställd av 170 forskare från 52 länder, och har tagit två år att författa. ”Klimatförändringar och marken: En specialrapport om klimatförändringar, ökenspridning, markförstöring, hållbar markförvaltning, livsmedelssäkerhet och växthusgasflöden i markbundna ekosystem” är en del i klimatpanelens sjätte sammanfattning av kunskapsläget i klimatfrågan.

Den första rapporten i serien, 1,5 gradersrapporten släpptes hösten 2018. Nästa specialrapport om havet och kryosfären i ett förändrat klimat presenteras den 23 september 2019.

Här hittar du hela rapporten.

OM IPCC

IPCC är förkortningen för Intergovernmental Panel of Climate Change och är FN:s vetenskapliga klimatpanel. IPCC bildades 1988 för att förse världen med vetenskaplig fakta över det rådande kunskapsläget gällande klimatförändringar. IPCC samlar ca 800 forskare världen över och gör regelbundna utvärderingar om hotet från klimatförändringarna. IPCC bedriver ingen egen forskning utan fokuserar på granskning och strukturering av befintlig forskning för att bedöma forskningsläget.

Syftet är att ge världens länder bästa möjliga vetenskapliga underlag för att förstå klimatets förändring och dess effekter för människor, naturmiljön och för samhället.