Termiska saneringen vid Fjällbo är igång

Nu är det äntligen dags, det förorenade området vid Fjällbo ska nu bli rent med termisk sanering.

Vid Jernhusens depå i Fjällbo har järnvägsrelaterad verksamhet bedrivits i ca 100 år. Idag är anläggningen en underhållsdepå för tunga arbeten på godståg och där finns en av Sveriges största svarvanläggningar för hjulpar.

FÖRORENING AV KLORERADE LÖSNINGSMEDEL

För mer än 10 år sedan upptäcktes en större förorening av klorerade lösningsmedel inom fastigheten. De klorerade lösningsmedlen har använts för tvättning av godsvagnar före underhåll. Det förorenade området har därefter undersökts i flera omgångar och föroreningar har påvisats ner till ca 15 meters djup i lera. Det stod tidigt klart att det inte var tekniskt möjligt att schakta bort föroreningen utan en lösning för termisk sanering på plats valdes i kombination med ytlig schaktsanering av fyllnadsmassor.

10 ÅR SENARE

Efter mer än 10 års utredande är det nu äntligen dags att trycka på knappen och starta den termiska sanering. Genom en omfattande installation av värmeelektroder, extraktionsbrunnar med mera värms jorden upp och föroreningar förångas och extraheras ur jorden.

Liljemark har medverkat i projektet sedan 2012 i olika roller som projektledare och beställarstöd. Fjällbo är ett projekt vi minns men även ett som fortfarande är högst aktuellt.