Ta hand om avfallet på bästa sätt

Idag är återvinningens dag. Att återvinna är att ta hand om sitt avfall och ta tillvara material från det. För vissa handlar det om att panta en PET-flaska och för andra att ta hand om förorenade jordmassor.

När det gäller förorenad jord är det viktigt att man provtar och klassar den ordentligt så att mottagningsanläggningarna vet vad de ska ta emot. Det är viktigt att man också har koll på och uppmärksammar mottagningsanläggningarna på mindre vanliga föroreningar som PFAS, klorerade kolväten och dioxiner, även om det inte är i halter över känslig markanvändning. För att minska vår klimatpåverkan är det viktigt att minska mängden transporter kopplade till åtgärder av förorenad mark. Det kan vi göra genom att återanvända så stora mängder massor som möjligt i stället för att transportera de till deponi. Ett annat sätt att minska klimatpåverkan är att behandla jorden utan att gräva upp den, genom en så kallad in situ sanering. Detta är möjligt för vissa typer av föroreningar, och när förutsättningarna på platsen är rätt.

Vill du veta mer om förorenade områden och hur du bäst tar hand om dem? Kontakta oss så berättar vi mer!