Statusrapport för Boliden – Viktig del i miljöarbetet

Just nu arbetar vi med statusrapport enligt industriutsläppsdirektivet IED för Boliden Rönnskär. Den här statusrapporten kommer att visa hur verksamhetsområdet används och hur föroreningssituationen ser ut i mark och grundvatten. 

EU:s industriutsläppsdirektiv reglerar utsläpp för industriell verksamhet. Direktivet reglerar bland annat vilka krav för utsläpp till luft, mark och vatten som ska gälla. En viktig förändring jämfört med det tidigare utsläppsdirektivet för stora industrianläggningar är att de utsläppsvärden som kan uppnås genom att använda bästa tillgängliga teknik (BAT) blir bindande värden införda i den svenska industriutsläppsförordningen.

Enligt svensk industriutsläppsförordning måste även företagen ta fram en statusrapport för mark och vatten. Dokumentet upprättas oftast en gång och är till för att underlätta bedömning av skyldighet att återställa området vid eventuell nedläggning av verksamheten.