Ny huvudstudie vid Brättne bruk

Strax utanför Arvika, intill sjön och den brusande forsen, ligger det nedlagda bruket Brättne bruk. På uppdrag av Arvika kommun genomför Liljemark Consulting en kompletterande huvudstudie vid Brättne bruk. På det gamla bruksområdet har det sedan 1800-talet funnits sågverk, träsliperi, pappersbruk och sulfitfabrik. Tidigare undersökningar har visat att verksamheterna har resulterat i att det inom delar av området finns bland annat kisaska med höga metallhalter, samt mycket byggnadsrester och slagg med höga metall- och PAH-halter.

Under hösten 2021 kommer miljöprovtagare från Liljemark Consulting att vara på plats i Brättne bruk under ett par veckor, för att utföra kompletterande provtagningar av jord och grundvatten. Resultaten av undersökningar ska mynna ut i en uppdaterad riskbedömning av hur markföroreningarna kan påverka människors hälsa och miljön. Riskbedömning kommer sedan ligga till grund för konkreta åtgärdsförslag för området, som ska värderas utifrån risker och nytta.