Miljöinventering av kraftvärmeverk

Värtaverket är ett kraftvärmeverk i Stockholm som drivs av Stockholm Exergi och förser Stockholm med värme och el. En del av anläggningen är kraftvärmeverk 6 (KVV6) som eldats med stenkol med inblandning av krossade olivkärnor och som stängde våren 2020. Liljemark Consulting fick då i uppdrag att göra en miljöinventering av hela KVV6. Exempel på anläggningsdelar som inventerades är el- och servicebyggnader, bränslepreparering, ångturbinbyggnad, silos, bandgångar, kulvertar och ett bergrum.

Anläggningsdelarna uppfördes främst efter mitten av 1980-talet men vissa delar även före 1960. Totalt är det en area på cirka 52 000 m2. Material provtogs och inventeringen visade stor förekomst av olika processutrustningar, ledningar och oljeförorenade material. I inventeringen ingick även att vi mängdade det farliga avfallet, beskrev hur det skulle hanteras, samt gjorde ritningar där det farliga avfallet markerades ut.