Kvalitetsmanualen för förorenade områden

Naturvårdsverket har kommit med en ny utgåva av Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanualen är ett dokument som uppdateras löpande. Den senaste utgåvan (14.1) av kvalitetsmanualen har genomgått en omfattande revision och innehåller betydande förändringar jämfört med tidigare utgåvor.

Den enskilt största förändringen i den nya utgåvan är att vägledningen för bidrag för åtgärd av mark inför bostadsbyggande numera ingår som en del av kvalitetsmanualen. Att förorenade områden ska vara åtgärdade ingår i miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Naturvårdsverkets bedömning är att för att det ska lyckas behöver arbetstakten öka.

OM KVALITETSMANUALEN

Kvalitetsmanualen är en vägledning och det övergripande målet är att den ska vara grunden för ett kvalitetssäkert och hållbart statligt efterbehandlingsarbete. Det i sin tur bidrar till att nå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och även andra miljökvalitetsmål såsom God bebyggd miljö, Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag. Det ska leda till att de nationellt prioriterade förorenade områdena undersöks och vid behov åtgärdas. Efterbehandlingsarbetet bidrar även till flera av målen i Agenda 2030.

Vägledningen riktar sig främst till:

  • Kommuner
  • Länsstyrelser
  • Verksamhetsutövare och fastighetsägare som har ett efterbehandlingsansvar
  • Exploatörer
  • Konsulter och entreprenörer inom efterbehandling

Läs mer om Kvalitetsmanualen >>

Kvalitetsmanualen som PDF >>