Hållbara samhällen till 2030

Visste du att över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 % år 2050?

Växande städer kan skapa nya möjligheter men med det kommer även utmaningar. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering.

Vi på Liljemark Consulting bidrar dagligen till att skapa just hållbara samhällen:

  • Vi undersöker och är delaktiga i att åtgärda förorenade områden och byggnader, för när städerna växer minskar de rena ytorna och vi behöver kunna använda de som idag är förorenade.
  • Vi är inblandade i infrastrukturprojekt, på så sätt bidrar vi till att tillgängliggöra hållbara transportsystem.
  • Genom att undersöka och vara delaktiga i åtgärder av föroreningar i parker, badplatser och båtplatser bidrar vi till att du på ett säkert sätt ska kunna njuta av och vistas på vår offentliga platser.

De stora förändringarna måste göras av beslutsfattarna och de globala storföretagen som står för en övervägande del majoritet av alla utsläpp, men vi kan alla bidra till att målen nås.

OM AGENDA 2030

År 2015 antog världens länder en ambitiös framtidsplan för hållbar utveckling, Agenda 2030. Den består av 17 globala mål. Målen bygger på tre dimensioner av hållbarhet: den sociala, den ekonomiska och den ekologiska.