Framtida utmaningar kräver nya lösningar

Idag, den 5 juni, firar vi Världsmiljödagen. Miljön och klimatförändringar är ett hett samtalsämne, men för att få en förändring krävs det att vi inte bara pratar utan även handlar. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför är en viktig del att våra industrier och infrastrukturer måste göras mer hållbara. Detta är ett av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Vi på Liljemark Consulting vill bidra till bra lösningar för miljön. Vi arbetar dagligen med att ”städa upp” föroreningar som olika industrier och andra verksamheter orsakat. Det gör vi i våra uppdrag genom bland annat undersökningar i olika faser, bedömningar av risker för miljö och hälsa, åtgärdsutredningar, projektering av saneringsåtgärder och miljökontroll vid åtgärder.
Vi arbetar även förebyggande. Vi har kunskap och delar med oss av den, genom att hålla utbildningar, eftersom höjd kunskap är en viktig faktor för förändring. Genom vårt arbete ser vi var det finns föroreningar och vad som orsakar dem, med den kunskapen arbetar vi proaktivt med att hindra att det uppstår nya. Detta gör vi med miljötjänster inom ledningssystem samt miljöbedömningar för verksamheter och åtgärder. Miljöledningssystem är ett effektivt sätt att genomlysa verksamheten på jakt efter hållbar styrning och utveckling av verksamheten.

Men vi anser att för att få till den stora förändringen måste vi börja titta på nya lösningar framåt, detta genom forskning samt att utveckla industrin och miljövänlig teknik. Parallellt behöver en utveckling av det administrativa stödet ske, för att på så sätt kunna få till effektiva processer och anpassad lagstiftning.

VÄRLDSMILJÖDAGEN

Världsmiljödagen firas årligen över hela världen den 5 juni sedan den instiftades efter FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. Dagen är ett initiativ och ett återkommande evenemang som drivs av FN:s miljöprogram (UNEP).

GLOBALA MÅLEN – AGENDA 2030

Agenda 2030 är ett samarbete för hållbar utveckling. Visionen är att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred till år 2030. De 17 målen innefattar tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med de globala målen

Du kan även läs mer om de globala målen på globalamalen.se