Föroreningar i parker och båtuppläggningsplatser

Liljemark Consulting har, på uppdrag av miljöförvaltningen i Stockholms stad, gjort miljötekniska markundersökningar vid sju parker och fyra båtuppläggningsplatser. De undersökta områdena ligger i de norra och västra delarna av Stockholm.

Undersökningarna gjordes för att ge en bild av eventuella föroreningar, samt att bedöma risken för påverkan på människors hälsa och risk för spridning av föroreningar till ytvatten.

Högst halter av föroreningar hittas i ytjorden på båtuppläggningsplatser. Det är framförallt PCB men vid vissa områden även arsenik, bly och PAH. Vissa av platserna är så förorenade att det är farligt att vistas där under lång tid. Staden ska därför sätta upp informationsskyltar där det behövs, för att varna de som vistas där.

När det gäller parkerna så visar undersökningarna att några av dem har en högre koncentration av föroreningar än stadens riktvärde, men det är inte hälsofarligt att vistas i parkerna.

Tidningen Dagens Nyheter har skrivit en artikel om rapporten och det som den visar på.