Bedömning av risker med brand vid Kassmyra

En brand uppstod i en av avfallshögarna vid Kassmyra i Botkyrka kommun den 5 september 2021. Liljemark Consulting har tillsammans med Botkyrka kommun utrett risker och konsekvenser vid en eventuell brand i den mest omfattande högen i avfallsanläggningen. Det har även presenterats åtgärdsförslag för framtida insatser. I rapporten konstaterar vi att det finns omfattande risker och nya juridiska förutsättningar.

Sedan 2015 har det vid Kassmyra bedrivits en miljöfarlig verksamhet med syftet att mellanlagra avfall. En stor mängd osorterat avfall lagras på platsen, i huvudsak uppdelat i fyra högar av varierande storlekar. En brand uppstod i en av avfallshögarna den 5 september. Släckningsarbete och kontroll av branden påbörjades direkt då branden upptäcktes och avslutades av Räddningstjänsten den 8 september då den ansågs vara under kontroll. Branden är dock fortfarande pågående med både rök och öppen eld. Och det är inte första gången det brinner vid Kassmyra. Under 2018 startade en brand i en intilliggande avfallshög.

I rapporten konstaterar vi att en brand i den större avfallshögen skulle innebära omfattande konsekvenser för människors hälsa, miljö och säkerhet i närbelägna området kring Kassmyra, som är tätbebyggt och dessutom består av skyddsvärd natur och grundvatten.

NYTT JURIDISKT LÄGE FÖRÄNDRAR SITUATIONEN

Fram till nu har kommunen riskerat att göra sig skyldig till stöld och gynnande av enskild om massorna transporterats. Men de nya juridiska förutsättningarna innebär att kapitel 10 i miljöbalken blir aktuellt, och kommunens möjligheter att agera för att avlägsna massorna har utökats.

Liljemark Consulting är tacksamma för förtroendet att få hjälpa Botkyrka kommun med att bedöma risker och möjliga åtgärder för att förebygga miljö och hälsorisker vid branden och avfallsupplaget i Kassmyra.

LÄS MER

Se TV4s nyhetsinslag

Läs mer om kommunens nästa steg och ta del av rapporten