Om oss

Liljemark Consulting är det lilla konsultföretaget med stort kunnande inom miljö och hållbarhet.

VI ÄR NÄRA. Vi har god kommunikation med våra kunder och är lyhörda för dem och deras behov. Det är enkelt att jobba med oss – vi har korta beslutsvägar och rak kommunikation såväl inom företaget som gentemot våra kunder.

VI ÄR KUNNIGA. Hos oss finns en unik kombination av djup och bred kompetens för att klara av våra kunders utmaningar. Vi är engagerade i att utveckla branschen genom nätverk och forskningsprojekt.

VI ÄR LÖSNINGSORIENTERADE. Våra erfarenheter från tidigare projekt ger oss en bra utgångpunkt för att tänka kreativt och lösa våra kunders utmaningar.

VI ÄR VÄRDESKAPANDE. Vårt mål är att skapa nytta för våra kunder och för miljön. Genom att lösa våra kunders problem i nära samarbete med dem säkerställer vi att värde skapas. Den stora mängd återköpande kunder vi har är det bästa betyg vi kan tänka oss.

Liljemark Consulting är ett litet men växande konsultföretag som startades 2011. Sedan dess har vi etablerat oss som en erkänd aktör i branschen. Våra uppdragsgivare finns inom såväl privata som offentliga sektorn, exempelvis industri, bygg- och fastighetsbolag, kommuner och myndigheter. Läs mer om våra tjänster och exempel på uppdrag här.

Ett strukturerat arbetssätt skapar förutsättningar för god kvalitet i våra uppdrag. Till vårt stöd har vi ett ledningssystem där kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledning är en integrerade. Ledningssystemet ansluter i tillämpliga delar till ISO 9001, ISO 14001 och ISO 26001.

Anneli har mer än 20 års erfarenhet som miljökonsult, varav 15 år som chef. Hon har specialistkompetens inom förorenad mark, men har även erfarenhet inom tillståndsprövning och MKBer, environmental due dilligence och arbetsmiljö mm. Andra arbetsfält är affärsutveckling, organisationsförändring, interimschef och beställarstöd.

Anneli Liljemark

VD, miljökonsult

+ 46 (0)70-721 02 32

Johanna har sedan 2009 arbetat som miljökonsult med utredningar av förorenade områden, och har bland annat erfarenhet av riskbedömningar, åtgärdsutredningar och miljökontroll vid efterbehandlingsåtgärder. Sedan årsskiftet 2014-2015 är Johanna koordinator för Nätverket Renare Mark. I grunden har Johanna har en magisterexamen i miljövetenskap, med fokus på markfrågor.

Johanna Svederud

Miljökonsult (föräldraledig)

+46 (0)70-721 02 89

Gunhild har mer än 40 års erfarenhet av arbete inom miljöområdet både som konsult och på Naturvårdsverket. Gunhild har gedigen erfarenhet av strategiska miljöfrågor exempelvis inom miljöledningssystem, tillstånds- och anmälningsärenden, lagkrav, kemikalieutredning mm och har arbetet i uppdrag för exempelvis industriföretag, bygg- och fastighetsbolag och offentliga beställare.

Gunhild Granath

Miljökonsult

+46 (0)73-042 43 46

Elin Pirard ca 10 års erfarenhet som miljökonsult, främst med utredningar av förorenade områden. Hon har erfarenhet från att utforma och utföra olika typer av provtagningar, miljö- och hälsoriskbedömningar, att bedöma och projektera för åtgärdsbehov, och att utföra miljökontroll vid saneringar. Elin är utbildad civilingenjör inom teknisk biologi med inriktining mot miljövetenskap, från Linköpings universitet.

Elin Pirard

Miljökonsult

+46 (0)70-721 02 87

Emelie har arbetat som konsult sedan 2014 främst med utredningar av förorenade områden, hon har erfarenheter av både praktiskt arbete i fält och miljötekniska utredningar. Emelie är certifierad miljöprovtagare. Genomförda projekt har inkluderat bland annat exploateringsområden, nedlagda industriverksamheter samt MIFO-inventeringar. Hon upprättar också visualiseringar av data i GIS. Emelie har en kandidatexamen i geografi. Utbildningen var främst inriktad mot mark, miljö och GIS.

Emelie Westman

Miljökonsult

+46 (0)73-649 88 35

Annika arbetar nu främst med utredningar av förorenade områden i form av miljötekniska markundersökningar, sediment- och grundvattenprovtagning mm. Hon har tidigare arbetat tio år vid Stockholms universitet med fältarbete, forskning och undervisning inom klimat, naturlig landskapsutveckling och geoarkeologi. Annika har en doktorsexamen i kvartärgeologi, med inriktning på klimatutveckling.

Annika Berntsson

Miljökonsult, Fil.dr kvartärgeologi

+46 (0)70-721 48 08

Patrik har mer än 20 år erfarenhet varav 8 med kapande av kartdatabaser och geografiska informationssystem och de senaste 15 år med inriktning mot miljöundersökningar. Hans arbetar idag huvudsakligen med uppdragsledning, provtagningsplanering och utvärdering av miljötekniska markundersökningar. Statistisk utvärdering, provtagnings- och analysstrategier samt strukturerad lagring och visualisering med GIS hör till Patriks favoritområden. Patrik är teknisk licentiat inom tillämpad geologi med inriktning mot provtagnings- och analysstrategier från Luleå tekniska universitet.

Patrik von Heijne

Miljökonsult

+46 (0)70-320 18 69

Ksenija har ca 10 års erfarenhet som miljökonsult inom förorenade områden byggnader. Ksenija har främst arbetat med fältprovtagningar, riskbedömningar, åtgärdsutredningar och miljökontroll vid efterbehandlingsåtgärder. Därutöver har hon även arbetat med MKB samt materialinventeringar. Ksenija är i grunden civilingenjör från KTH.

Ksenija Orlovskaya Köll

Miljökonsult

+46 (0)72-327 72 72

Jessica Åberg är civilingenjör i Miljö- och Vattenteknik och har arbetat med förorenade områden sedan 2001. Som uppdragsansvarig i projekt avseende utredningar av förorenade områden och deponier har hon erfarenhet av planering och utförande av miljötekniska undersökningar, riskbedömning, anmälningsärenden, åtgärdsutredningar, kontrollprogram och masshanteringsplaner samt projektering av efterbehandlingsåtgärder. Jessica är certifierad provtagare för jord och grundvatten. 

Jessica Åberg

Miljökonsult

+46 (0)70-679 42 14

Therese har arbetat som miljökonsult sedan 2017, efter att ha examinerats från yrkesutbildningen Miljö och förorenade områden, vid VBU i Ludvika. Utbildningen, som har fokus på provtagning av mark och grundvattenavslutades med en praktik på Liljemark Consulting. Therese är certifierad provtagare och har genom sin tid som praktikant och anställd erfarenhet av praktiskt arbete i fält och som handläggare i miljötekniska markundersökningar.

Therese Eriksson

Miljökonsult

+46 (0)73-448 22 99

Els-Marie är ansvarig för vårt kontor och vår ekonomiadministration. Hon började hos oss under våren 2016 och har en lång karriär inom administration och bokföring bakom sig.

Els-Marie Hallberg Råström

Ekonomi, administration

+46 (0)70-720 48 51

Som en del av hans kandidatutbildning i geografi vid Stockholms universitet började Robert arbeta hos Liljemark Consulting som praktikant under hösten 2017. Efter praktikperioden har han dels påbörjat sitt examensarbete som lägger fokus på visualisering av provtagningsdata i mark, och dels fortsatte miljöarbetet, som innebär bl.a.
fältprovtagningar, handläggning och framtagande av kartmaterial.
Under kandidatutbildningen har Robert riktat in sig på GIS, geomorfologi och markundersökningar."

Robert Pataki

Miljökonsult

+46 (0)70-22 06 42